Home » Reglement

Reglement

Het Novak-kantoorlidmaatschap (optioneel met toegang tot de modellenbank) sluit u af voor een kalenderjaar. Opzegging kan uitsluitend per kalenderjaar en dient u vóór 1 oktober, voorafgaand aan het nieuwe contributiejaar, schriftelijk aan ons te melden. Uw opzegging is pas definitief als u van ons een bevestiging heeft gekregen.

Voor het opzeggen van uw individuele lidmaatschap van de vereniging Novak verwijzen wij u naar de volgende passages uit de akte van oprichting van de vereniging Novak en het huishoudelijk reglement.

Huishoudelijk reglement:

ARTIKEL 6 – EINDE LIDMAATSCHAP
1. De opzegging door het lid conform artikel 4 lid 1 sub c van de statuten, dient te geschieden door middel van een schrijven gericht aan de directeur van de vereniging.

De akte van oprichting van de vereniging Novak:

ARTIKEL 4 – EINDE LIDMAATSCHAP
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. Bij overlijden van het lid;
b. wanneer het lid niet langer accountant is zoals vermeld onder artikel 3 lid 2 of wanneer het aspirant-lid niet langer de opleiding volgt zoals vermeld onder artikel 3 lid 3;
c. door opzegging door het lid, welke opzegging uitsluitend kan geschieden tegen het einde van een kalenderjaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden;
d. door opzegging namens de vereniging door een besluit van het bestuur;
e. door ontzetting namens de vereniging door een besluit van het bestuur.

Uw opzegging pas definitief als u van ons een bevestiging heeft gekregen.