Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen de deelnemer (cursist) en de organisatie waarmee de deelnemer de (opleidings)overeenkomst aangaat (hierna te noemen: ‘Opleider’). De overeenkomst wordt aangegaan met de partij die in de brochure bij de opleiding is vermeld als organisator.

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Opleider aan/met een deelnemer met betrekking tot het (doen) verrichten van diensten door Opleider, waaronder begrepen – doch niet gelimiteerd tot – het verzorgen van opleidingen, seminars, trainingen, workshops, congressen, conferenties, summercourses en mastercourses (hierna gezamenlijk te noemen ‘opleidingen’) alsmede het ter beschikking stellen van personen, ruimten, materialen e.d. en alle daaruit voortvloeiende geschillen. Door inschrijving gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden. Druk- of typefouten zijn voorbehouden.

Artikel 2. Aanmelding

 1. Een deelnemer kan zich aanmelden via de internetsite van Opleider, door te klikken op de opleiding van zijn of haar keuze, of via het aanmeldingsformulier afgedrukt in brochures van Opleider en via diverse andere communicatiemiddelen. De brochure of een separaat aanmeldingsformulier kan men bij Opleider aanvragen. Een deelnemer kan een volledig ingevuld aanmeldingsformulier per e-mail of per post aan Opleider versturen: voor actuele contactgegevens dient men de website van Opleider te raadplegen.  De overeenkomst tussen de deelnemer en Opleider komt tot stand door de schriftelijke of elektronische bevestiging door Opleider aan de deelnemer van diens schriftelijke of elektronische aanmelding.
 2. Plaatsing op een opleiding geschiedt in volgorde van binnenkomst van de inschrijfformulieren. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met aangegeven voorkeuren, hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden. Indien een deelnemer niet kan worden geplaatst, ontvangt betrokken deelnemer daarvan schriftelijk, elektronisch of telefonisch bericht.
 3. Aanmelding voor de opleidingen is mogelijk tot één dag voor aanvang van de opleiding. Indien aanmelding geschiedt binnen 10 werkdagen voorafgaand aan aanvang van de opleiding dan kan een tijdige ontvangst van het opleidingsmateriaal niet worden gegarandeerd.
 4. De deelnemer verbindt zich voor de gehele opleiding.
 5. Elke deelnemer ontvangt elektronisch dan wel per post een deelnamebevestiging binnen 10 werkdagen na ontvangst van de aanmelding.
 6. Opleider contracteert met de individuele deelnemer, niet met het kantoor c.q. de werkgever waarvoor de deelnemer werkzaam is. Het staat de deelnemer vanzelfsprekend vrij om de factuur door het kantoor c.q. de werkgever te laten voldoen (‘factuuradres’) maar de deelnemer blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor volledige en tijdige betaling.
 7. Opleider behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, individuele inschrijvingen te weigeren.

Artikel 3. Prijzen

 1. De uitingen in de door Opleider gepubliceerde brochures, folders en andere communicatie uitingen zijn bindend, tenzij in een schriftelijke overeenkomst een andere prijs is overeengekomen.
 2. Alle prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief opleidingsmateriaal. Catering en overnachtingen zijn inclusief indien dit vermeld staat bij de omschrijving van cursus.
 3. Opleider heeft het recht de prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat na bevestiging van een opleiding de op dat moment geldende prijs zal blijven gelden, tenzij de opleiding wordt geannuleerd en naar een latere datum wordt verschoven (zie artikel 6), in welk geval de ten tijde van de nieuwe bevestiging geldende prijs van toepassing is. Genoemde prijzen luiden in euro, tenzij anders vermeld.

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient de deelnemer de volledige opleidingsprijs uiterlijk binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn, doch indien de opleiding binnen deze termijn aanvangt, in elk geval een werkdag voorafgaand aan aanvang van de opleiding, te (laten) voldoen.
 2. De betalingstermijn op de factuur is een fatale termijn. Indien de verschuldigde opleidingsprijs niet tijdig is voldaan, heeft Opleider het recht de overeenkomst niet uit te voeren dan wel voortijdig te beëindigen. In dat geval wordt een overeenkomst beschouwd als door de deelnemer te zijn geannuleerd en zijn de annuleringskosten van toepassing zoals vermeld in artikel 5.

Artikel 5. Annulering door deelnemer

 1. Bij verhindering kan een deelnemer zich zonder bijkomende kosten laten vervangen door een ander, mits schriftelijk gemeld vóór aanvang van de opleiding. De deelnemer blijft de gehele oorspronkelijke opleidingsprijs verschuldigd.
 2. Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door een deelnemer dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van het schrijven of de e-mail c.q. de datum waarop de betalingstermijn is verstreken.
 3. De deelnemer heeft het recht om de overeenkomst gedurende veertien dagen na het bestellen van de cursus te ontbinden (indien wettelijke bedenktijd ex. artikel 6:230 o BW van toepassing) tenzij anders overeengekomen.
 4. Indien de deelnemer zijn deelname aan een opleiding schriftelijk annuleert tot zes weken vóór aanvang van de opleiding, is € 75,00 administratiekosten verschuldigd en de eventuele reeds gemaakte – niet restitueerbare – kosten zoals kosten voor overnachtingen. Annuleert de deelnemer tussen de zes en twee weken voor aanvang van de opleiding dan wordt de helft van het volledige opleidingsgeld (50%) in rekening gebracht. Annuleert de deelnemer minder dan twee weken voor aanvang van de opleiding dan wordt het volledige opleidingsgeld (100%) in rekening gebracht.
 5. Indien er sprake is van een gratis cursus, opleiding of bijeenkomst dan geldt de zogenaamde no-show regeling deze houdt in dat indien u zich niet binnen 14 dagen voor aanvang afmeldt   voor een cursus opleiding op bijeenkomst u €75,00 excl. btw verschuldigd bent. U mag zich laten vervangen door een collega. De afmelding dient u schriftelijk of per e-mail bij ons kenbaar te maken.

Artikel 6. Annulering c.q. wijziging

 1. Opleider heeft het recht zonder opgave van reden wijzigingen (waaronder, doch niet uitsluitend, wijzigingen met betrekking tot de inhoud, de opzet, de docenten, het materiaal, de datum, het tijdstip, de locatie, de plaats waarin de opleiding wordt gegeven) aan te brengen in aangekondigde opleidingen en aangekondigde opleidingen af te gelasten.
 2. In geval van afgelasting van een opleiding heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het volledige door de deelnemer aan Opleider betaalde bedrag.
 3. In geval van wijziging van de datum, het tijdstip of de locatie van een opleiding wordt de deelnemer schriftelijk of elektronisch geïnformeerd. In dat geval kan een deelnemer, tenzij anders overeengekomen, binnen veertien dagen na dagtekening van het schrijven of de e-mail betreffende de wijziging, kosteloos annuleren door middel van een schrijven of e-mail.

Artikel 7. Klachtenprocedure

 1. Klachten dienen binnen veertien dagen na constatering gemotiveerd aan Opleider te worden meegedeeld. Binnen vijf werkdagen ontvangt de verzender een bevestiging van ontvangst. Alle klachten worden vertrouwelijk en binnen vier weken na ontvangst behandeld. De uitgebreide klachtenprocedurestaat beschreven op de website van Opleider, op deze website vindt u tevens het digitale klachtenformulier. De klacht en de afhandeling daarvan wordt door Opleider geregistreerd en bewaard voor een periode van vijf jaar.
 2. Het indienen van een klacht laat de nakoming van de betalingsverplichtingen onverlet.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Opleider spant zich in om alle activiteiten kwalitatief optimaal te verrichten, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Niet uitgesloten kan worden dat desondanks foutieve inhoudelijke informatie wordt verstrekt, hetzij door de docent tijdens de opleiding, hetzij in het schriftelijk materiaal dat als onderdeel van de opleiding aan de deelnemer wordt verstrekt. Opleider sluit iedere aansprakelijkheid hiervoor uit, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Opleider en/of haar leidinggevenden.
 2. De gehele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Opleider jegens de deelnemer aan een opleiding is beperkt tot aansprakelijkheid met betrekking tot directe schade (waaronder in ieder geval niet wordt begrepen: indirecte schade, gevolgschade, verminderde goodwill, bedrijfsstagnatie en daarmee samenhangend verlies of schade); met een maximum van het totaalbedrag aan vergoedingen die de deelnemer uit hoofde van de overeenkomst aan een opleiding aan Opleider heeft voldaan.
 3. De deelnemer vrijwaart Opleider tegen alle vorderingen van derden – waaronder begrepen doch niet beperkt tot de werkgever dan wel werknemers van de deelnemer – die hetzij rechtstreeks hetzij indirect voortvloeien uit de in het kader van de overeenkomst verrichte werkzaamheden.

 Artikel 9. Overmacht

 1. In het geval dat Opleider door overmacht wordt verhinderd om de overeengekomen dienstverlening/werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Opleider het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dit naar keuze van Opleider, zonder dat Opleider tot vergoeding van enige schade is gehouden.
 2. Onder overmacht wordt mede – maar niet uitsluitend – verstaan verhinderingen aan de zijde van de docent, zoals verhindering door (persoonlijke) omstandigheden als ziekte of overlijden van de docent dan wel naasten van de docent en omstandigheden in weer of verkeer die een vertraging of verhindering van de docent veroorzaken.

Artikel 10. Verwerking van persoonsgegevens

 1. Als een deelnemer zich aanmeldt voor een opleiding uit het aanbod van Opleider worden de persoonsgegevens gebruikt bij het samenstellen van een deelnemerslijst (persoonsnaam en naam werkgever). Tevens worden de gegevens opgenomen in het klantenbestand om de deelnemer in de toekomst te kunnen informeren over het opleidingsaanbod. Indien een deelnemer bezwaar heeft tegen het opnemen van gegevens in het klantenbestand dan kan de deelnemer dat door middel van een schrijven of een e-mail (gericht aan Opleider) aangeven. Voor actuele contactgegevens kan de website van Opleider worden geraadpleegd. De gegevens van een deelnemer worden vertrouwelijk behandeld en niet zonder toestemming van de desbetreffende deelnemer aan derden verstrekt, tenzij enig wettelijk voorschrift hiertoe verplicht.
 2. Onder ‘derden’ verstaan wij niet de partijen waarmee wij samenwerken voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Opleider en deelnemers, zoals hostingpartijen. Met deze partijen hebben wij overeenkomsten gesloten waarin we – onder andere – afspraken hebben gemaakt over de toegang tot de gegevens, de bewaartermijn en de beveiliging.

Artikel 11. Portfolio

Opleider verstrekt een deelnemer die heeft deelgenomen aan een opleiding een deelnamebewijs indien de deelnemer de presentielijst bij aankomst en vertrek tekent.

Artikel 12. Intellectueel eigendom

Het is niet toegestaan om enig(e) van of namens Opleider in het kader van de opleiding verkregen informatie en (werk)materiaal, al dan niet met inschakeling van derden, geheel of ten dele te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Het maken van beeld- en/of geluidopnamen tijdens de opleiding is uitdrukkelijk verboden. Opleider dan wel de docent is auteursrechthebbende op het lesmateriaal, voor zover in het lesmateriaal niet anders vermeld.

Artikel 13. Rechts- en forumkeuze

Op alle overeenkomsten met Opleider is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten met Opleider worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.