Home » Algemene voorwaarden Novak DIRECT

Algemene voorwaarden Novak DIRECT

Novak, dienstverlener en belangenbehartiger voor de mkb-accountant, heeft voor haar leden een (online) servicedesk ingericht onder de naam Novak DIRECT.

Onder de leden van Novak worden verstaan de leden van de vereniging Novaa alsmede de kantoren die aangesloten zijn bij de stichting Novak.

Novak DIRECT heeft ten doel door middel van consulten ondersteuning te geven aan de leden van Novak op het gebied van vaktechniek en overige (kantoor-)aangelegenheden.

Voor het geven van consulten maakt Novak DIRECT gebruik van personeelsleden van Novak alsmede van derden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de behandeling van bij Novak DIRECT ingediende vragen en verzoeken door leden van Novak (hierna aangeduid als “vraagsteller”).

Artikel 1. Algemene uitgangspunten
 1. De vraag steller blijft zelf verantwoordelijk voor de oplossing van (vaktechnische) vraagstukken.
 2. De vraagsteller dient Novak DIRECT bij het stellen van de vraag te informeren over alle feiten en omstandigheden die in het kader van de beantwoording van de vraag redelijkerwijze voor Novak DIRECT van belang kunnen zijn. Indien zich na het moment waarop de vraag is ingediend feiten of omstandigheden voordoen die in het kader van de behandeling van de vraag relevant kunnen zijn, stelt de vraagsteller Novak DIRECT daar van onverwijld in. De vraagsteller verstrekt aan Novak Direct tijdig en in de door Novak DIRECT gewenste vormen op de gewenste wijze, alle aanvullende informatie die Novak Direct naar zijn oordeel nodig heeft voor de beantwoording van de desbetreffende vraag. De vraagsteller staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
 3. De vraagsteller die lid is van Novak, is verplicht gelijktijdig met de vraag een op basis van eigen onderzoek en studie verkregen voorlopig antwoord op de desbetreffende vraag aan Novak DIRECT toe te sturen. Dit voorlopige antwoord moet zowel het voorgestelde standpunt als de motivering daarvan en, indien van toepassing, de verwijzing naar relevante wet-en regelgeving bevatten.
 4. Indien nodig voert Novak DIRECT telefonisch overleg met de vraagsteller en legt een samenvatting hiervan, tezamen met het consult, vast in het antwoord aan de vraagsteller.
 5. Een vraag wordt alleen in behandeling genomen voor zover voldoende deskundigheid op het betreffende terrein beschikbaar is. De antwoorden geven het standpunt van de consultant weer en niet noodzakelijk het standpunt van Novak.
 6. Novak DIRECT behoudt zich te allen tijde het recht voor vragen niet in behandeling te nemen of beantwoording van een aan Novak DIRECT voorgelegde vraag tussentijds te beëindigen.
 7. Behoudens een anders luidende afspraak tussen de vraagsteller en Novak DIRECT zijn voor de vraagsteller geen kosten verbonden aan de behandeling van zijn vraag, met dien verstande dat de beantwoording van een vraag niet meer dan 12 minuten in beslag neemt. Vragen die meer tijd vergen dan 12 minuten vallen onder de complexe vragen. Hiervoor zijn in artikel 3 nadere bepalingen opgenomen.
 8. De persoonsgegevens (NAW-gegevens en e-mailadressen) waarover Novak DIRECT de beschikking krijgt worden in een beveiligd registratiesysteem vastgelegd en uitsluitend gebruikt voor de behandeling van vragen door Novak DIRECT en derhalve niet aan derden ter beschikking gesteld. Deze gegevens zijn te allen tijde op te vragen via persoonsgegevens@novak.nl. 
Artikel 2. De indiening van vragen aan Novak Direct
 1. Vragen aan Novak DIRECT dienen te worden gesteld via het webformulier, dat beschikbaar is gesteld op de Novak-website (https://www.novakdirect.nl) of via een daartoe beschikbaar gesteld telefoonnummer 085-0220150.
 2. Op de website van Novak DIRECT is per aandachtsgebied een vragenformulier geplaatst. Dit vragenformulier dient door de vraagsteller volledig te worden ingevuld. De vraag dient duidelijk te zijn geformuleerd, een volledige beschrijving van het onderliggende probleem te geven en de volledige context waarin de vraag is gerezen te vermelden.
 3. Bij het bellen naar het telefoonnummer 085-0220150 kiest men uit een menu waarna men doorverbonden zal worden met de specialisten van Novak DIRECT. Dit kan geschieden door tussenkomst van een centrale.
 4. Novak DIRECT kan te allen tijde nadere informatie vragen alvorens een vraag in behandeling wordt genomen.
 5. Vragen aan Novak DIRECT worden alleen in behandeling genomen indien deze vallen in één van de aandachtsgebieden van Novak DIRECT zoals vermeld op de website en overigens met inachtneming van het bepaalde in deze algemene voorwaarden.
Artikel 3. Complexe vragen
 1. Voor complexe vragen gelden tarieven zoals opgenomen op onze tarievenlijst. Voordat een complexe vraag in behandeling zal worden genomen zullen er vooraf goede afspraken worden gemaakt over de hoogte van het tarief en de duur van de opdracht.
 2. Novak DIRECT behoudt zich het recht voor om de in het vorige lid bedoelde vragen niet in behandeling te nemen, rekening houdend met onder meer competentie, omvang van de vraag, mate van voorbereiding door de vraagsteller en beschikbare tijd.
 3. Consulten naar aanleiding van complexe vragen worden uitsluitend aan leden van Novak gegeven.
Artikel 4. Termijn van afhandeling van vragen aan Novak Direct
 1. Novak DIRECT streeft er naar vragen in beginsel binnen twee werkdagen, tenzij anders aangegeven, te beantwoorden.
Artikel 5. Aansprakelijkheid
 1. Novak DIRECT beantwoordt de vragen naar beste kunnen en neemt daarbij de zorgvuldigheid in acht die redelijker wijze kan worden verwacht.
 2. De aansprakelijkheid van Novak zal, behoudens in het geval van eigen opzet of bewuste roekeloosheid van Novak, in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Novak afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Indien de aansprakelijkheidsverzekering die door Novak is afgesloten geen dekking biedt, zal de aansprakelijkheid van Novak te allen tijde zijn beperkt tot een bedrag van EUR 2500,- per fout, waarbij een reeks samenhangende fouten wordt gezien als één.
 3. De vraagsteller vrijwaart Novak tegen alle aanspraken van derden in verband met de door of met tussenkomst van Novak DIRECT ten behoeve van de vraagsteller uitgevoerde werkzaamheden, waaronder de daaruit voortvloeiende antwoorden. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten (waaronder alle redelijke kosten van het voeren van verweer) die Novak Direct in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt. De vrijwaring geldt niet in het geval van eigen opzet of bewuste roekeloosheid van Novak.
 4. Novak is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie door de vraagsteller.
 5. Novak is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.
Artikel 6. Geheimhouding
 1. Zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Novak zal de vraagsteller alle informatie die hij van Novak DIRECT verkrijgt (adviezen daaronder begrepen) op geen enkele wijze aan een derde openbaren.
Artikel 7. Toepasselijk recht; bevoegde rechter
 1. Op de rechtsverhouding tussen Novak en de vraagsteller is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Novak en de vraagsteller mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag.

Amsterdam, mei 2018