Informatieverstrekking uit UBO-register niet meer mogelijk na uitspraak Hof van Justitie van de EU

Op 22 november 2022 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een uitspraak gepubliceerd in ten aanzien van het UBO-register. Omdat deze Europese zaak op het eerste gezicht verstrekkende gevolgen kan hebben op Europees niveau, en daarmee ook voor de Nederlandse situatie, geeft deze uitspraak aanleiding naar de verstrekking van informatie over UBO’s te kijken. In dat licht heeft minister Kaag de Kamer van Koophandel gevraagd per direct (tijdelijk) geen informatieverstrekkingen uit het register meer te verzorgen.

Dit betekent dat u als accountant op dit moment het UBO-register niet kunt raadplegen in het kader van uw cliëntenonderzoek vanuit de Wwft. Dit roept onder andere de volgende twee vragen op:

  1. Vormt het opschorten van verstrekkingen uit het UBO-register een belemmering voor het aangaan van nieuwe zakelijke relaties?
    In het geval dat een cliënt de UBO-opgave heeft gedaan, maar deze is door de Kamer van Koophandel nog niet verwerkt, kunt u volstaan met de vaststelling dat de opgave is gedaan, met de uitleg van de cliënt welke UBO-gegevens en onderliggende documentatie daarbij zijn opgegeven. Dat de opgave is gedaan kan vastgesteld worden aan de hand van de bevestigingsmail van de Kamer van Koophandel. Daarbij dient de cliënt u te informeren zodra de registratie is voltooid. Als kantoor blijven wij uiteraard altijd – ongeacht of de cliënt wel of niet (tijdig) aan de registratieplicht heeft voldaan – verantwoordelijk voor het cliëntenonderzoek, waaronder het adequaat vaststellen van de UBO’s.
  2. Wat betekent het opschorten van verstrekkingen uit het UBO-register voor de terugmeldplicht?
    De wet verplicht tot het melden van discrepanties tussen de gegevens in het UBO-register en de gegevens waar u uit andere hoofde over beschikt. Uiteraard kunnen er geen discrepanties geconstateerd worden als het register niet raadpleegbaar is. Materieel kan er dus geen terugmelding plaatsvinden zolang geen uittreksels verkregen kunnen worden en zijn terugmeldingen niet aan de orde.

Zodra meer bekend is over een eventuele (gedeeltelijke) openstelling van het UBO-register, zullen wij u nader informeren. Ook worden dan de desbetreffende instructies in het Novak Kwaliteitssysteem aangepast aan de (nieuwe) situatie.

Heeft u vragen over het UBO-register, de Wwft in het algemeen of andere vaktechnische vragen, neem dan hier contact op met één van onze adviseurs via Novak DIRECT.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.