Voldoen uw klanten aan hun wettelijke bewaarplicht?

Novak DIRECT FAQ: Overige gegevens

Regelmatig krijgen wij via onze servicedesk Novak DIRECT vragen over Overige gegevens. Moeten Overige gegevens worden toegevoegd? Bij toetsingen komen wij nog steeds jaarrekeningen kleine rechtspersonen tegen met een toevoeging Overige gegevens.

Wanneer overige gegevens toevoegen?
Alleen grote en middelgrote rechtspersonen moeten ‘Overige gegevens’ toevoegen aan de jaarrekening. Voor kleine en micro rechtspersonen is deze verplichting per 1 januari 2016 vervallen, de gegevens welke tot die datum in de overige gegevens waren vermeld maken vanaf die datum onderdeel uit van de (toelichting in de) jaarrekening. Dit betreft gebeurtenissen na balansdatum, (voorstel) winstbestemming en opgave van winstbewijzen en soortgelijke rechten.

Welke gegevens dienen onder de overige gegevens te worden opgenomen?
De overige gegevens die moeten worden toegevoegd zijn:

  1. De verklaring van een accountant omtrent de getrouwheid van de jaarrekening;
  2. Een weergave van de statutaire bepalingen omtrent de winstbestemming;
  3. Een weergave van de statutaire regeling omtrent de bijdrage in een tekort bij een coöperatie of een onderlinge waarborgmaatschappij, voor zover deze afwijkt van de wettelijke bepalingen;
  4. Een lijst van namen van degenen aan wie een bijzonder statutair recht inzake de zeggenschap in de rechtspersoon toekomt;
  5. Een opgave van het aantal stemrechtloze aandelen en het aantal aandelen dat geen of slechts een beperkt recht geeft tot deling in de winst of reserves van de vennootschap, met vermelding van de bevoegdheden die zij geven;
  6. Een opgave van het bestaan van nevenvestigingen en van de landen waar nevenvestigingen zijn, alsmede van hun handelsnaam als deze afwijkt van die van de rechtspersoon.

De overige reserves mogen niet in strijd zijn met de jaarrekening en met het bestuursverslag.

Heeft u ook een vraag over Overige gegevens, of heeft u een andere vraag (vaktechnisch of kantoorgerelateerd)? Neem dan contact op met Novak DIRECT via 085-0220150. Wij helpen u graag verder!

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.