Home » Kwaliteitsbeoordeling (OKB)

Kwaliteitsbeoordeling (OKB)

Novak raadt kantoren aan om een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (OKB) te ondergaan bij het uitvoeren van een assurance-opdracht, in welke vorm dan ook. Stel, u heeft één beoordelingsopdracht. Omdat deze voor u een ‘vreemde eend in de bijt’ is, is het van belang dat u voor het verstrekken van de beoordelingsverklaring een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling laat uitvoeren.

Criteria voor kwaliteitsbeoordeling

De Wet Toezicht accountantsorganisaties (Wta) bevat voorschriften over de kwaliteitsbeheersing van accountantsorganisaties. Een nadere uitwerking van voorschriften in regels voor kwaliteitsbeoordeling is opgenomen in het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta).
Bij overige wettelijke controles stelt de accountantsorganisatie criteria op aan de hand waarvan kwaliteitsbeoordeling dient plaats te vinden. Inzake deze criteria kan gedacht worden aan:

  • integriteit van de controleklant;
  • de branche waarin de controleklant actief is;
  • de ervaring van accountantsorganisatie met de controleklant;
  • de ervaring van het controleteam met betrekking tot vergelijkbare controles;
  • het afgeven van een andere dan goedkeurende verklaring;
  • het voorkomen van specifieke risico’s bij de controleklant;
  • opdrachten boven een bepaald controlebudget;
  • opdrachten waarbij bepaalde verhouding controlebudget en overige werkzaamheden wordt overschreden;
  • continuïteitsproblemen bij de controleklant.
Volgens Standaard 220 (NV COS)

In Standaard 220 (NV COS) wordt opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling als volgt gedefinieerd: “Een proces opgezet om op of voorafgaand aan de datum van de controleverklaring, een objectieve evaluatie te verschaffen van de significante oordeelsvormingen van het opdrachtteam en de conclusies die zijn getrokken bij het formuleren van de controleverklaring. Het proces van opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling geldt alleen voor controles van financiële overzichten van OOB’s en eventuele andere controleopdrachten waarvoor het kantoor heeft vastgesteld dat een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling vereist is.”
De kwaliteitsbeoordeling gaat uit van een ‘top down’-benadering. De voorschriften gaan uit van het in de beoordeling betrekken van bepaalde informatie, gegevens en bescheiden om zo de vraag te kunnen beantwoorden of de accountant in redelijkheid tot het voorgenomen oordeel heeft kunnen komen.

Standaard 220 beveelt aan de kwaliteitsbeoordeling te faseren (dynamische OKB). Het tijdig en op passende momenten gedurende de opdracht uitvoeren van een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling maakt het mogelijk significante aangelegenheden naar tevredenheid van de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelaar op te lossen.

Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (OKB) door Novak

Novak biedt u ‘opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling’ die niet alleen toepasbaar is bij controleopdrachten, maar ook bij beoordelings- of samenstellingsopdrachten en bijzondere opdrachten. Novak beoordeelt op een objectieve wijze en met een kritische blik of de accountant in redelijkheid tot het voorgenomen oordeel kan komen.

>> Bekijk de tarievenlijst

Heeft u vragen over de kwaliteitsbeoordeling (OKB)?

Vul het onderstaande formulier in. Onze specialisten nemen dan contact met u op. Of bel tijdens kantooruren naar 085-0220150.