Accountants, let op gebodsbepaling vanaf NOW 4!

Bij de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen die de adviseurs van Novak op NOW-dossiers uitvoeren, blijkt dat er onvoldoende aandacht is voor een nieuwe gebodsbepaling vanaf NOW 4. Dit wanneer het voorschotbedrag of het definitieve subsidiebedrag €125.000 of meer bedraagt.

Het niet voldoen aan deze gebodsbepaling heeft grote consequenties voor de cliënt. Om de accountant extra alert te maken op deze (nieuwe) gebodsbepaling is in de werkprogramma’s binnen het Novak Kwaliteitssysteem voor zowel de 4415N opdrachten als de 3900N opdrachten voor NOW 4, NOW 5 en NOW 6 een vraag toegevoegd.

Vanaf NOW 4 (artikel 16 lid 2 NOW 4, artikel 16 lid 2 NOW 5 en artikel 13 lid 2 NOW 6) is opgenomen dat de aanvrager van de NOW met ten minste één belanghebbende vereniging een schriftelijke overeenkomst moet sluiten (zoals bedoeld in artikel 3, derde lid, van de Wet melding collectief ontslag) over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het bonus- en dividendbeleid. Wanneer de werkgever minder dan 20 werknemers heeft, kan worden volstaan met een andere vertegenwoordiging van werknemers: de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of de vergadering (zoals bedoeld in artikel 35b, eerste lid, van de Wet op de ondernemingsraden).

De overeenkomst moet zijn gesloten voordat de werkgever een aanvraag tot definitieve vaststelling van de NOW indient. Als de werkgever geen overeenkomst sluit zal de subsidie op nihil worden vastgesteld en dient het reeds ontvangen voorschot in zijn geheel te worden terugbetaald.

De overeenkomst is vormvrij. Wat de inhoud betreft bepaalt de NOW dat in de overeenkomst ‘de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het bonus en dividendbeleid’ geregeld moet worden.

De accountant dient bij de werkzaamheden in het kader van de definitieve vaststelling van de NOW 4, NOW 5 of NOW 6 vast te stellen dat de vereiste overeenkomst aanwezig is. Het is voor de accountant van belang om tijdig deze overeenkomst bij de cliënt op te vragen zodat bij het ontbreken ervan nog voldoende tijd is voor de cliënt om deze overeenkomst op te (laten) stellen.

Heeft u  een vraag over bovenstaande, of heeft u een andere vraag (vaktechnisch of kantoorgerelateerd)? Neem dan contact op met Novak DIRECT via 085-0220150. Wij helpen u graag verder!

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.