Box 3 rechtsherstel – Vragen en antwoorden Belastingdienst

Met betrekking tot box 3 heeft de Belastingdienst vragen en antwoorden gepubliceerd op het forum fiscaal dienstverleners. Wij nemen hieronder de volledige publicatie van de Belastingdienst op.

Hieronder leest u de vragen en antwoorden over het rechtsherstel bij box 3, onderverdeeld in de onderwerpen:

  • Bezwaar
  • Werkelijk rendement
  • Aangifte IH 2021
  • Rekenhulp
  • Erfbelasting
  • Diversen

In de antwoorden verwijst de Belastingdienst onder andere naar:

Bezwaar

Vraag (V): Hoe gaat de Belastingdienst om met bezwaren die ingediend worden tegen de aangifte IB 2021, waarbij de heffing over het werkelijk gerealiseerd rendement als grondslag voor de heffing voor box 3 wordt opgevoerd?
Antwoord (A): Deze bezwaren behandelt de Belastingdienst op de reguliere wijze.

V: Moet ik mij melden als ik (nog) geen reactie op mijn bezwaarschrift IB 2020 heb ontvangen, vallend onder het massaal bezwaar?
A: Ja, volgens de administratie van de Belastingdienst zijn op enkele uitzonderingen na alle massaal bezwaren afgedaan. Belastingplichtigen die nog geen beschikking hebben gehad, ontvangen hierover een bericht.

V: Ik begrijp nu dat er een zogenaamde veegprocedure voor Groep A (zie sheet 5 van de PowerPointpresentatie) komt, maar moet ik mij daarvoor melden of gaat dat automatisch?
A: Hiervoor hoeft u zich niet te melden, dit gebeurt automatisch voor 31 december 2022.

V: Wat is de laatste datum waarbij de aanslag definitief vaststaat. Is dat 11, 12 of 13 november 2021?
A: 12 november 2021.

V: Hoe gaat de Belastingdienst om met verzoeken om ambtshalve vermindering, in het geval dat belastingplichtigen het niet eens zijn met het geboden rechtsherstel?
A: Deze verzoeken worden afgewezen.

V: Is het formeel nog noodzakelijk om bezwaar te maken tegen toepassing van de forfaitaire spaarvariant, als het werkelijke inkomen toch nog veel lager blijkt dan de uitkomst van de forfaitaire spaarvariant?
A: De mogelijkheid om bezwaar te maken staat voor iedereen open.

V: De Belastingdienst heeft met dit nieuwe systeem nog niet voldaan aan de Hoge Raad uitspraak met betrekking tot artikel 1 en 14? Toch maar weer bezwaar maken?
A: De staatssecretaris gaat ervan uit dat wel voldaan is aan de kaders van de uitspraak van de Hoge Raad.

V: Hoe pakt het kerstarrest uit voor belastingplichtigen die niet eerder hun vermogen hebben opgegeven?
A: Als belastingplichtigen hun (verhulde) vermogen bekend (moeten) maken, gelden de reguliere regels, inclusief het boeteregime.

V: Ik heb gelezen dat je ook bezwaar kunt maken tegen het rendementspercentage, als aantoonbaar is dat in werkelijkheid een lager rendement is genoten dan het forfaitaire percentage op beleggen. Is dat juist?
A: Het staat belanghebbende vrij om tegen ieder element van de aanslag bezwaar aan te tekenen.

V: Voor 2017, 2019 en 2020 hebben wij bezwaar gemaakt. Voor 2018 niet. Hoe zal hiermee worden omgegaan? Is bezwaar hier nog zinvol?
A: Dit jaar valt onder de toezegging van de staatssecretaris.

V: Is een verzoek om ambtshalve vermindering nog mogelijk (als de bezwaartermijn is verlopen) gelet op uitspraken begin 2022, Rechtbank Noord-Holland (7 januari 2022) en Rechtbank Zeeland West-Brabant (7 april 2022) waarin belanghebbenden in het gelijk werden gesteld? Of zal dit direct worden afgewezen?
A: Een verzoek ambtshalve vermindering is niet meer nodig gelet op de toezegging van de staatssecretaris.

V: Bij het bezwaar maken hebben wij als fiscaal dienstverlener bezwaar gemaakt, waarom krijgt alleen de klant een brief, als bezwaar niet tot een vermindering leidt, en niet de fiscaal dienstverlener?
A: Bij het herstelproces is ten onrechte bij een aantal gevallen geen bericht naar de fiscaal dienstverlener gestuurd. Hierover stuurt de Belastingdienst medio oktober een excuusbrief, met een overzicht van de betrokken klanten van betreffende fiscaal dienstverlener.

V: Ons kantoor heeft voor klanten die daarvoor in aanmerking kwamen bezwaar ingediend. Zij hebben nog geen gewijzigde aanslag gekregen. Ons kantoor heeft al een aangetekende brief gestuurd met een overzicht van de BSN’s van klanten. Reactie blijft echter uit. Moet ik de Belastingdienst nu een termijn stellen in combinatie met een dwangsom?
A: Door de massaliteit van het herstel is het op dit moment niet mogelijk ieder signaal te beantwoorden. Nu de politieke beslissing is genomen over de uitvoering van het herstel, zal een uitspraak in 2022 verstuurd worden.

V: Moeten we nu weer massaal bezwaar indienen omdat ook de spaarvariant onrechtvaardig is? Dus bezwaar op bezwaar.
A: Er is nu nog geen mogelijkheid om massaal bezwaar in te dienen.

V: Is het ter behoud van rechten raadzaam om tegen iedere aanslag bezwaar te maken? Het voelt namelijk voor sommige belastingplichtigen erg onrechtvaardig.
A: Het staat elke belastingplichtige vrij tegen elke aanslag bezwaar aan te tekenen. De staatssecretaris heeft in zijn antwoord verwoord dat het politieke besluit als onrechtvaardig kan worden aangemerkt.

Werkelijk rendement

V: Is al iets bekend over hoe de Belastingdienst aankijkt tegen het bepalen van het werkelijk rendement voor de oude jaren als er nog bezwaarmogelijkheden zijn (vooral ongerealiseerd resultaat)?
A: Voor ‘oude’ jaren is het forfait van de spaarvariant van toepassing.

V: Hoe gaat de Belastingdienst om met belastingplichtigen die bezwaar maken omdat ze het werkelijk rendement willen laten belasten? Is hiervoor voldoende capaciteit om dit af te wikkelen?
A: De reguliere bezwaarprocedure is van toepassing, hiervoor is (tijdelijk) extra personeel aangetrokken.

V: Belastingaangifte 2017 en volgende jaren, als een gecorrigeerde aangifte ingestuurd wordt, gaat de Belastingdienst het deel van box 3 ook aanpassen?
A: Een gecorrigeerde aangifte wordt aangemerkt als een verzoek ambtshalve vermindering of navordering. Als er een wijziging van de grondslag is, wordt deze wel verwerkt, waarbij de oude belastbaarheid van toepassing blijft. De aanslag stond immers al onherroepelijk vast.

Aangifte IH 2021

V: Begrijp ik het nu goed, dat wanneer er aangifte over 2021 vanuit de oude software is gedaan, de aangifte nogmaals ingediend moet worden volgens de correcties die in de software gemaakt zijn met betrekking tot rechtsherstel?
A: Nee, de Belastingdienst herstelt zelfstandig de aanslag als de spaarvariant gunstiger voor belastingplichtige uitpakt.

V: Kan voor de voorlopige aanslag 2022 ook een verzoek gedaan worden om deze aan te passen aan de spaarvariant?
A: Ja, die mogelijkheid bestaat.

V: Is het aan te geven wat er eventueel gewijzigd wordt in de aangifte? In commerciële software zie ik al extra vragen verschijnen.
A: In de aangifte IH 2023 zal een aantal vragen aangevuld en gewijzigd worden, omdat dan de overbruggingswetgeving van toepassing is.

V: Dus voor 2021 moeten nieuwe aangiften IB ingestuurd worden met box 3 vermogen als de spaarvariant voordeliger is. En als er geen nieuwe aangifte wordt ingestuurd, gaat de Belastingdienst dat doen.
A: Als sprake is van een andere fiscalepartnerverdeling moet een nieuwe aangifte worden ingediend. In alle andere gevallen herstelt de Belastingdienst zelf de aanslag.

V: Is het mogelijk om de aangiften vanaf 2017 opnieuw in te dienen?
A: Een verzoek ambtshalve vermindering kan altijd ingediend worden. Als de aanslag onherroepelijk is ten aanzien van box 3, wordt, als de grondslag niet wijzigt, het verzoek afgewezen. Deze aangifte valt wel onder de toezegging van de staatssecretaris ten aanzien van box 3.

V: Wordt nu geadviseerd om eerder ingediende aangiften IB 2021 opnieuw in te dienen via het aangifteprogramma van de Belastingdienst?
A: Als sprake is van een gewijzigde partnerverdeling is het opnieuw indienen via het aangifteprogramma van de Belastingdienst noodzakelijk. Deze wijzigingen zijn soms nog niet verwerkt in de commerciële software.

V: Wat gebeurt er als met de nieuwe (Belastingdienst) aangiftesoftware aangifte 2021 wordt gedaan (dus inclusief rechtsherstel), maar de oude methode voor de belastingplichtige voordeliger is?
A: Dan wordt altijd de voordeligste berekening toegepast.

V: Hoe gaat het als een klant in 2021 een belastbaar box 3 inkomen heeft, maar geen baat bij rechtsherstel? En waarbij het werkelijke rendement bijvoorbeeld nihil of zelfs negatief is?
A: Er worden 2 berekeningen gemaakt. 1 volgens het wettelijk systeem en 1 volgens de spaarvariant. De voordeligste berekening wordt toegepast.

Rekenhulp

V: De rekenhulp net ingevuld en ja, je ziet prima hoeveel het voordeel uit sparen en beleggen was en wordt. Het zou fijn zijn als je ook meteen de financiële gevolgen zou zien, hoeveel belasting scheelt het.
A: Door diverse drempels en doorrekeningen is dit niet mogelijk.

V: Is er overleg geweest over de berekeningsmethodiek, zodat de softwaremakers dit ook aan kunnen passen in hun software?
A: Via de reguliere overlegstructuren is informatie uitgewisseld.

Erfbelasting

V: Hoe wordt de correctie in box 3 verwerkt in de aangifte erfbelasting? Heeft de afhandeling van de aangifte erfbelasting nu vertraging?
A: Toepassing van het rechtsherstel kan gevolgen hebben voor de aanslag erfbelasting. De Belastingdienst gaat ervan uit dat de erfgenamen wijzigingen van de elementen voor vaststelling van de aanslag erfbelasting zelf doorgeven aan de Belastingdienst.

V: Kan een mogelijke teruggaaf box 3 nog gevolgen hebben voor de erfbelasting? De nalatenschap neemt immers toe.
A: Dit is juist.

Diversen

V: De spaarvariant in 2021 was 0%. Dus uitsluitend sparen geeft in principe geen rendement. Ik begreep dat de Belastingdienst het zou regelen en dat fiscaal dienstverleners niet opnieuw zouden moeten aangeven. Klopt dat?
A: De Belastingdienst voert het herstel uit op de aanslagen. Hiervoor hoeft belastingplichtige niets te doen. Het herstel zorgt er wel voor dat de aanslagen om uitvoeringsredenen gefaseerd worden vastgesteld.

V: Vanaf wanneer is de nieuwe berekening leidend voor de heffing? Dus ook wanneer juist meer box 3 heffing verschuldigd is. Vanaf 2022 al?
A: Het herstel wordt tot en met belastingjaar 2022 toegepast met de huidige wetgeving. Vanaf belastingjaar 2023 is de aftopping van het tarief opgeheven en geldt de overbruggingswetgeving.

V: Wordt ook rechtsherstel geboden aan de erven van belastingplichtigen in groep A (zie sheet 5 van de PowerPointpresentatie)?
A: Ja.

V: Ik heb een 2e woning die ik niet verhuur, dus geen inkomen. Is er een parallel met het beruchte arrest van 24 december 2021 ten aanzien van de belastbaarheid? Zo nee, waarom niet?
A: Een 2e woning wordt aangemerkt als overige bezitting en valt onder het hoge tarief in box 3. Of de woning wel of niet wordt verhuurd is niet relevant.

V: Voor welke jaren geldt de spaarvariant nu precies? Is dat 2021 tot en met 2024?
A: De spaarvariant geldt zowel voor het herstel als voor de overbruggingswetgeving.

V: Wat is de ECLI van de uitspraak van de Hoge Raad, waar het handelt om wie wel of niet onder rechtsherstel valt?
A: ECLI:NL:HR:2022:720

V: Kun je ook een negatief bedrag hebben uit box 3 ofwel een teruggaaf?
A: Nee, er wordt uitgegaan van een forfaitair rendement.

V: Is een onherroepelijke aanslag gelijk aan de definitieve aanslag?
A: Een aanslag wordt onherroepelijk 6 weken na de dagtekening van de definitieve aanslag.

V: In het kerstarrest werd onder andere gesteld dat bij box 3 sprake was van discriminatie. Als nu de niet-massaal bezwaarmakers niet gecompenseerd worden, is er dan niet ook sprake van discriminatie?
A: Nee, zie uitspraak Hoge Raad van 20 mei 2022.

V: Hoe gaat men om met mensen die altijd keurig op tijd hun aangiften regelen, die dus al definitief zijn? Die hebben een nadeel ten opzichte van de mensen die notoir te laat zijn met het doen van aangiften. Die hebben nog geen definitieve aangifte ontvangen en vallen dan wel onder het rechtsherstel. Hoe gaan wij dat onze klanten uitleggen?
A: Dit is een ongewenst gevolg van de politieke besluitvorming.

V: Vallen deposito’s onder de spaartegoeden of onder beleggingen en overige bezittingen?
A: Deposito’s als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, en daarmee naar aard en strekking overeenkomende buitenlandse deposito’s, vallen onder spaartegoeden.

V: In hoeverre kan een kostenvergoeding gevraagd worden over de laatste aangifte?
A: Het herstel wordt automatisch door de belastingdienst uitgevoerd, er is dus geen recht op een kostenvergoeding.

V: Op 24 december 2021 was er een uitspraak. Dit was niet in de software meegenomen maar op 1 maart 2022 al wel bekend. Hierdoor extra werk voor de adviseur. Valt dit aan te merken als een onrechtmatige daad?
A: Nee, dit valt onder het ondernemersrisico van de adviseur. Overigens herstelt de Belastingdienst deze aanslagen automatisch.

V: In sommige gevallen geeft het gekozen rechtsherstel (forfaitaire spaarvariant) geen tegemoetkoming. Vooral bij 2e woning zonder rendement (geen verhuur). Telt voor 5,69% mee, dus geen tegemoetkoming. Op basis van ECLI:NL:GHARL:2022:2509 en ECLI:NL:GHSHE:2022:1892 zouden ongerealiseerde waardestijgingen niet moeten worden meegenomen. Klanten willen procederen. Zal er weer een massaalbezwaarprocedure hierover komen?

Concreet: bij bijvoorbeeld veel zaken over box 3 2021 waarbij men het niet eens is met de forfaitaire spaarvariant als uitvoering van kerstarrest. Zal het ministerie / Belastingdienst aansturen op weer een massaalbezwaarprocedure om dit uit te kristalliseren bij de HR?
A: De staatssecretaris beslist over het eventueel inrichten van een massaalbezwaarprocedure.

V: Een vraag over onherroepelijk / niet onherroepelijk vaststaande aanslagen: Als er vanwege box 3 een navorderingsaanslag wordt opgelegd, wordt dan de primitieve aanslag vatbaar voor herziening? Oftewel: moet dan alsnog het nieuwe systeem worden toegepast? En kan dat leiden tot een teruggave op de primitieve aanslag?
A: De navorderingsaanslag is vatbaar voor bezwaar en beroep, niet de primitieve aanslag.

V: Hoe zit het met de vergoeding voor de belastingplichtige die kosten maakt voor onze diensten. Is daar wat over te zeggen?
A: De huidige regelgeving is van toepassing ten aanzien van de kosten vergoeding.

V: Er is uitsluitend inkomen uit box 3 aandelenpakket. Zijn er bij daling van de waarde van het pakket normen, waarbij gekeken wordt naar interen op vermogen en inkomen en te betalen box 3 inkomen?
A: Nee, er wordt uitgegaan van een forfaitair rendement dat gebaseerd is op langjarige ontwikkelingen.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem contact op met Remco Ruinemans van Novak via r.ruinemans@novak.nl of via onze servicedesk Novak DIRECT.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.