Checklist: dit moet u doen als uw werknemer ziek is (artikel Nationale Nederlanden)

Het liefst heeft u nooit zieke werknemers. Het kan namelijk leiden tot vertragingen in projecten en zorgt vaak ook voor extra druk bij andere werknemers. Helaas heeft u er als werkgever regelmatig mee te maken. Is uw werknemer ziek? Dan moet u dit regelen.

Als uw werknemer door ziekte niet kan werken moet u volgens de wet het loon van de zieke werknemer twee jaar (104 weken) doorbetalen. Ook moet u er alles aan doen om uw werknemer weer aan het werk te krijgen. Daarvoor gelden verschillende wettelijke verplichtingen vanuit bijvoorbeeld de Arbowet, Wet verbetering poortwachter, Ziektewet en WIA. Ook bij uw verzekeraar heeft u enkele verplichtingen. In deze checklist leggen we de belangrijkste uit.

  1. Ziekmelden

Is uw werknemer ziek? Meld dit dan zo snel mogelijk bij uw arbodienst, of bij de verzekeraar als u arbodienstverlening hebt meeverzekerd. Zij geven de ziekmelding vervolgens aan hen door. De arbodienst neemt contact op met uw zieke werknemer

  1. Maandelijkse controle van de ziekmelding

Is uw werknemer langer ziek dan uw eigenrisicoperiode óf langer dan zes weken? Controleer de ziekmelding dan in het systeem van uw verzekeraar. De verzekeraar kan u vragen om het verzuimoverzicht van uw arbodienst en/of loonstrook te uploaden.

  1. Uiterlijk in week 6 – opstellen probleemanalyse

Bij dreigend langdurig verzuim maakt de bedrijfsarts een probleemanalyse. Hierin staat een advies aan u én aan uw zieke werknemer over de werkzaamheden die de werknemer kan doen en wanneer uw werknemer het werk weer kan hervatten.

  1. Week 8 – opstellen Plan van Aanpak

Binnen acht weken na de ziekmelding of uiterlijk twee weken na de probleemanalyse stellen uw werknemer en u samen een PvA op. Die beschrijft de re-integratieaanpak. Het is belangrijk dat je alle afspraken die u met uw werknemer over de re-integratie maakt, vastlegt in een re-integratieverslag. Door deze afspraken vast te leggen zijn de verwachtingen over de re-integratie duidelijk voor u én uw werknemer.

  1. Na week 8 – uitvoeren Plan van Aanpak

Samen met uw werknemer en de casemanager voert u de afspraken uit het PvA uit. Uw werknemer moet actief meewerken aan de re-integratie. U bespreekt regelmatig – minimaal iedere zes weken – de voortgang met uw werknemer.

  1. Na 42 weken ziek – melding bij UWV

U meldt uw werknemer ziek bij het UWV. Dit moet uiterlijk de eerste werkdag nadat je werknemer 42 weken ziek is. Dit heet de 42e-weeksmelding. Daarnaast zet u uiterlijk tussen week 42 en 52 een arbeidsdeskundig onderzoek in. Door de melding op tijd bij UWV te doen, voorkomt u een boete.

  1. Tussen week 46 en 52 – eerstejaarsevaluatie

Tijdens deze evaluatie bespreken uw werknemer en u samen met de bedrijfsarts de voortgang van de re-integratie en stellen eventueel afspraken bij. Dit is ook de uiterlijke startdatum voor een tweedespoortraject.

  1. Week 88 – WIA-aanvraag en re-integratieverslag opstellen

Tussen de 88e en 93e week kan uw werknemer bij UWV een WIA-uitkering aanvragen. Daarnaast stelt u in overleg met uw werknemer en bedrijfsarts een re-integratieverslag op. In dit verslag staan alle afspraken en resultaten met betrekking tot de werkhervatting. Dit verslag is onderdeel van de WIA-aanvraag.

  1. Week 91 – eindevaluatie

Uw werknemer en u stellen een formele eindevaluatie op. Het re-integratieverslag is hier onderdeel van. De bedrijfsarts stelt hiervoor een medische beoordeling op. Die is alleen voor de werknemer bedoeld en niet voor u om in te zien. In de eindevaluatie legt u samen vast wat de stand van zaken is van de re-integratie.

  1. Week 93 – WIA-documenten (re-integratieverslag) aanleveren

U draagt nu de belangrijkste documenten over aan UWV, zodat UWV deze kan beoordelen en een WIA-keuring kan uitvoeren.

Wat kunt u nog meer doen?

Naast voldoen aan alle wettelijke verplichtingen kunt u meer doen om uw onderneming draaiende te houden. Voor een sneller herstel bij je zieke werknemer raden we u aan om vooral in de eerste weken regelmatig contact te hebben. Maak daarover wel goede afspraken met elkaar. Wilt u meer weten over wat Nationale-Nederlanden voor u kan betekenen? Bekijk onze website of neem contact op met een onafhankelijk adviseur.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.