Giften in natura – taxatierapport of factuur sinds 1 januari 2024

Graag willen wij u er nog op wijzen dat sinds 1 januari 2024 wettelijk geregeld is dat periodieke giften en andere giften in natura van meer dan € 10.000 een onafhankelijk taxatierapport of een factuur ten grondslag moet liggen. Voor zover er het hele jaar sprake is van een fiscale partner, al dan niet via een keuze voor het hele jaar fiscaal partnerschap, geldt een grens van € 20.000 aan giften. Hieronder geven wij aan waar het taxatierapport en de factuur aan moeten voldoen.

Taxatierapport
Het taxatierapport heeft niet meer dan 3 maanden voor het moment van schenking en niet later dan 6 maanden na het moment van schenking plaatsgevonden. Het taxatierapport dient tenminste de volgende gegevens te bevatten:

 • De voorletters, achternaam, adres, woonplaats telefoonnummer taxateur.
 • De inschrijving van de taxateur in het voor de gift relevante taxatie register;
 • Een verklaring van de taxateur dat de in het taxatierapport opgenomen waarde door hem naar waarheid is vastgesteld aan de hand van een gedegen fysieke opname, ondersteund door visueel materiaal van het object.
 • De datum van de fysieke opname.
 • De getaxeerde waarde in het economisch verkeer op het moment van schenking.
 • Een omschrijving van het type en de omvang van het object of het belang en de aard van het gebruik.
 • De waarde relevante gegevens;
 • Een motivering van de individuele afwijking ten opzicht van relevante marktgegevens (voor zover van toepassing).

Een en ander moet dus wel serieus van opzet zijn, wil de Belastingdienst het taxatierapport bij een gift in natura van meer dan € 10.000 (of € 20.000 bij fiscale partners) accepteren. Dit willen wij met het vermelden van de gehele opsomming uit de uitvoeringsregeling benadrukken.

Factuur
De factuur dient bij de hiervoor beschreven giften in natura niet meer dan drie maanden voorafgaand aan de schenking te zijn uitgereikt.

De factuur dient de waarde in het economisch verkeer te bevatten zoals die tussen onafhankelijke partijen is of zou zijn overeengekomen.

De factuur bevat een vermelding van de volgende gegevens:

 • de datum waarop de factuur is uitgereikt;
 • de volledige naam en adresgegevens van de verkoper en de afnemer;
 • het type en de omvang van het object of het belang en de aard van het gebruik.

N.B.

Voorgaande uiteenzetting blijkt uit artikel 6.38 en 6.39 wet inkomstenbelasting en artikel 41a en 41b uitvoeringsregeling wet inkomstenbelasting.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem contact op met Remco Ruinemans van Novak via r.ruinemans@novak.nl of via onze servicedesk Novak DIRECT.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.