Ingebrekestelling mag per e-mail als ‘elektronische weg’ is opengesteld  

Op 9 december 2022 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een e-mail, waarin de belanghebbende de hoop uitsprak spoedig een reactie te ontvangen als ingebrekestelling kwalificeert. In deze zaak was in geschil of aan de inhoudelijke voorwaarden voor een ingebrekestelling was voldaan. Niet in geschil was of een ingebrekestelling per e-mail mag worden verstuurd.

Voorwaarden voor een ingebrekestelling
Het sturen van een ingebrekestelling is onder meer nodig om een dwangsom te kunnen krijgen vanwege het te laat beslissen op een bezwaarschrift door de Belastingdienst. In deze zaak was in geschil of aan de inhoudelijke voorwaarden voor een ingebrekestelling was voldaan. Voor een ingebrekestelling is nodig dat (1) het voldoende duidelijk is op welke aanvraag de ingebrekestelling betrekking heeft, (2) belanghebbende zich op het standpunt stelt dat het bestuursorgaan niet tijdig op de aanvraag heeft beslist, en (3) belanghebbende erop aandringt dat een zodanige beslissing alsnog wordt genomen. Het Hof vond de beleefde e-mail van de belanghebbende waarin zij de hoop uitsprak spoedig een reactie te ontvangen niet assertief genoeg. De Hoge Raad was het daar niet mee eens en overwoog dat belanghebbende door die e-mail te sturen had aangedrongen op het alsnog nemen van een beslissing op haar bezwaarschrift.

Ingebrekestelling per e-mail
Wat in deze zaak onderbelicht is gebleven is of een ingebrekestelling per e-mail mag worden verstuurd. Hoewel in de wet staat dat een ingebrekestelling schriftelijk dient te geschieden, maakt art. 2:15 Awb het in beginsel mogelijk een ingebrekestelling per e-mail te versturen als de inspecteur kenbaar heeft gemaakt dat de ‘elektronische weg’ hiervoor is opengesteld. Doordat de inspecteur in deze zaak per e-mail vragen aan belanghebbende had gesteld over het bezwaarschrift had hij deze weg opengesteld. Dit punt was in cassatie niet in geschil. Omdat het niet zeker is of de inspecteur inderdaad zo impliciet de ‘elektronische weg’ open kan stellen blijf ik ingebrekestellingen voorlopig zowel per e-mail als per post versturen.

N. (Nick) van den Hoek Jaeger Advocaten-belastingkundigen

Wij verwijzen naar bron: Hoge Raad 9 december 2022

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem contact op met de heer van den Hoek van Novak, klik hier.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.