Samenstellingsopdrachten voor BV’s

Als accountant is het van cruciaal belang om op de hoogte te zijn van de regels en standaarden die van toepassing zijn op samenstellingsopdrachten voor besloten vennootschappen (BV’s).

Het Nut van Inrichtingsjaarrekeningen
Het komt regelmatig voor dat aandeelhouders en bestuurders van BV’s de toegevoegde waarde van een uitgebreide jaarrekening niet inzien en liever een vereenvoudigde benadering hanteren. Hierdoor verzoeken ze hun accountant vaak om de administratie te verzorgen, zonder de behoefte aan een uitgebreide jaarrekening.

Sommige accountants zijn bereid om aan deze wensen tegemoet te komen door middel van een ‘Vpb+opdracht’. Hierbij wordt de administratie verwerkt in publicatiestukken en wordt de aangifte Vennootschapsbelasting verzorgd. Hoewel dit de klant tegemoetkomt, moet worden opgemerkt dat deze benadering niet in overeenstemming is met de geldende regelgeving van onze Standaarden.

De Regelgeving van de Accountant
De naleving van Standaard 4410 is essentieel voor accountants bij het uitwerken van de jaarcijfers van een BV, zelfs als het gaat om een ‘micro’-entiteit. Dit wordt vermeld in paragraaf 2, lid 1 van Standaard 4410:

Deze standaard bevat vereisten voor samenstellingsopdrachten van historische financiële informatie:

  1. de Standaard moet worden toegepast voor het opstellen en presenteren van:
  2. een jaarrekening die wordt opgemaakt op grond van titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
  3. een financieel overzicht waarbij deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving wordt aangewend; of
  4. een onderdeel of bijlage van een rapportage, die zelfstandig kwalificeert als financieel overzicht als bedoeld in het vorige lid.

In toelichtende paragraaf A3C van Standaard 4410 wordt dit verder toegelicht:

De betrokkenheid van een accountant bij het opstellen van een jaarrekening van een organisatie die is onderworpen aan de vereisten van BW2 is van zodanig belang dat dit los van de vraag of een dergelijke jaarrekening aan alle vereisten van een financieel overzicht voldoet het toepassen van deze Standaard rechtvaardigt.

Dit betekent dat dat u verplicht bent om Standaard 4410 toe te passen voor alle BV’s waar uw accountantskantoor de administratie van uitwerkt en de jaarcijfers van publiceert. U moet dus een inrichtingsjaarrekening op basis van BW 2 Titel 9 opstellen voor uw klant.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of kan ik u helpen met bovenstaande? Martina is te bereiken via het telefoonnummer van Novak DIRECT (085-0220150) of direct via: m.sarris@novak.nl.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.