Toelichting: tweede tranche NOW regeling

Tweede tranche NOW regeling
In de laatste Kamerbrief met betrekking tot de aankondiging van de 2e tranche van de NOW regeling zijn de hoofdlijnen van de nog definitief uit te werken regeling als volgt samengevat.

 • Er wordt naar gestreefd om het tweede aanvraagtijdvak per 6 juli 2020 bij UWV open te stellen, waarbij een tegemoetkoming in de loonkosten over de periode juni, juli, augustus en september 2020 kan worden aangevraagd. Tot en met 31 augustus 2020 hebben werkgevers de mogelijkheid een aanvraag voor de tweede tranche van de NOW te doen.
 • Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% omzetverlies, kunnen bij UWV een tegemoetkoming voor de subsidieperiode aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies.
 • Op basis van de aanvraag in de tweede tranche verstrekt UWV wederom een voorschot van de tegemoetkoming (80% van het bedrag) aan de werkgever.
 • De omzetdaling wordt vastgesteld over een viermaandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus, waarbij voor aanvragers die voor de tweede keer een beroep doen op de NOW de omzetperiode moet aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak.
 • De referentiemaand voor de loonsom is maart (peildatum is 15 mei 2020) van dit jaar.
 • Het kabinet verhoogt de forfaitaire opslag in NOW 2.0-regeling van 30% naar 40%.
 • Vaststelling van de subsidie over de eerste subsidieperiode (maart, april, mei 2020) kan worden aangevraagd vanaf 7 oktober 2020. Indien er voor beide tranches, of alleen de tweede tranche een NOW-subsidie is aangevraagd, kan vaststelling niet eerder dan na afloop van het tweede tijdvak aangevraagd worden. Een datum daarvoor wordt later bekend gemaakt.
 • Bij de afrekening zal de subsidie voor ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen voor 100% worden gecorrigeerd met de hoogte van de loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd.
 • Het gaat hierbij om ontslagaanvragen die in de periode 1 juni t/m 30 september 2020 worden ingediend.
 • Het totale subsidiebedrag, wordt vervolgens verminderd met 5% als de werkgever een melding als bedoeld in de WMCO doet én gedurende het subsidietijdvak voor 20 of meer werknemers per werkgebied van de WMCO ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvraagt. De werkgever dient daartoe in elk geval vier weken te wachten voordat hij ontslagaanvragen indient bij UWV. Deze periode kunnen deze partijen gebruiken om tot een akkoord te komen.
 • Scholing: er geldt een inspanningsverplichting voor werkgevers om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen
 • Dividend/bonussen: Een bedrijf of groep dient bij een beroep op de NOW geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen in te kopen over 2020. Dit moet bij aanvang verklaard worden

Een en ander is opgenomen in de kamerbrief die u kunt vinden onder de link  https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2020/05/29/kamerbrief-verlenging-noodpakket .

Heeft u aanvullende expertise nodig op dit gebied? Neem dan contact op met Novak DIRECT, wij helpen u graag verder!

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.