Veelgestelde vraag: de arbeidsovereenkomst in combinatie met de AVG

Hoe zit het met de arbeidsovereenkomst in combinatie met de AVG?

Regelmatig krijgen wij via onze servicedesk Novak DIRECT vragen over de arbeidsovereenkomst in combinatie met de AVG. Mogelijk is deze informatie ook voor u interessant. Doe er uw voordeel mee!

Het is raadzaam om in de arbeidsovereenkomst een bepaling op te nemen over datalekken samenhangend met de verplichting voor u als werkgever uit hoofde van de AVG. Deze bepaling kan als volgt geformuleerd worden (lees bij ‘hij’ ook ‘zij’ e.d.):
1. Werknemer is verplicht diefstal en/of verlies van alle in het kader van de uitoefening van zijn functie door werkgever aan hem ter beschikking gestelde dan wel in het kader van de uitoefening van zijn functie door werknemer gebruikte zaken en/of bescheiden, waaronder doch niet uitsluitend begrepen documenten, telefoon, laptop, sleutels, passen, inloggegevens, al dan niet elektronische dragers van gegevens zoals USB-sticks, en externe harde schijven en andere zaken en/of bescheiden die op enige wijze betrekking hebben op de bedrijfsaangelegenheden van werkgever, onverwijld na ontdekking van het verlies of de diefstal te melden aan werkgever.
2. Werknemer is voorts verplicht om onverwijld een melding te doen aan werkgever van de ontdekking van een virus, trojan of andere malware op een door werkgever aan werknemer ter beschikking gestelde of binnen het kader van de uitoefening van zijn functie door werknemer gebruikte computer, laptop, tablet, telefoon of ander apparaat.
3. Indien de werknemer in strijd met zijn verplichtingen uit lid 1 en 2 handelt, zal hij in afwijking van artikel 7:650 lid 3 BW aan de werkgever, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in afwijking van artikel 7:650 lid 5 BW, voor iedere overtreding een boete verbeuren van € 1.000,- alsmede een boete van € 100,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de werkgever om in plaats daarvan volledige schadevergoeding plus kosten en interesten te vorderen voor zover de werkelijk geleden schade de bedongen boete te boven gaat.

Heeft u ook een vraag over de arbeidsovereenkomst in combinatie met de AVG, of heeft u een andere vraag (vaktechnisch of kantoorgerelateerd)? Neem dan contact op met Novak DIRECT, wij helpen u graag verder!

Kijk ook eens op onze veelgestelde vragenpagina voor nog meer veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.