Veelgestelde vraag: Gebruikelijk-loonregeling bij de startende ondernemer

Via Novak Direct kregen wij een vraag over de gebruikelijk-loonregeling zoals genoemd in artikel 12A van de Wet op de loonbelasting tegen de achtergrond van een startende ondernemer.

Hoofdregel gebruikelijk-loonregeling
Volgens de gebruikelijk-loonregeling van artikel 12A Wet op de loonbelasting dient het loon dat een medewerker uit een vennootschap verkrijgt, waarin hij of zij (of de partner) een aanmerkelijk belang heeft, ten minste te worden gesteld op het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van de vennootschap;
  • € 45.000.

Het loon kan wel lager dan € 45.000 worden vastgesteld, maar dan moet aannemelijk gemaakt worden dat 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan € 45.000.

Indien uit de toepassing van de gebruikelijk-loonregeling een loon van minder dan € 5.000 blijkt, dan is het niet noodzakelijk om dit loon in aanmerking te nemen.

Verder is er sprake van een versoepeld regime voor zogenaamde startups met een S&O verklaring. Sinds 2019 is er ook een nieuwe regeling voor ondernemingen die dusdanig verlies lijden dat de continuïteit van de onderneming in gevaar is. Zie voor meer informatie, het handboek van de Belastingdienst.

Nieuw standpunt gebruikelijk-loonregeling: de startende onderneming.
Naast de hoofdregel uit de gebruikelijk-loonregeling is er een nieuw standpunt in het handboek loonheffingen voor startende ondernemingen in een BV.
Stel er wordt voor een startende ondernemer in een BV in beginsel een te laag loon volgens de gebruikelijk-loonregeling in aanmerking genomen. In deze situatie is er sprake van een verhoogd risico. Dit risico speelt des te meer, indien er in de startfase van de onderneming een loon van minder dan € 45.000 wordt vastgesteld.
Het verschil tussen het vastgestelde gebruikelijk loon en het daadwerkelijk uitbetaalde loon moet dan in principe alsnog ‘fictief’ in aanmerking worden genomen in de loonadministratie. Over het verschil is dan (alsnog) loonheffing verschuldigd.

In het handboek loonheffingen van de Belastingdienst is met ingang van 2019 echter opgenomen dat startende ondernemingen onder voorwaarden van een lager gebruikelijk loon uit kunnen gaan. Dit geldt ook als men niet onder de regeling van de startups met een S&O verklaring valt.

Wij citeren uit het handboek loonheffingen 2019 van de Belastingdienst het volgende onderdeel:

Startende ondernemingen

”Startende ondernemingen die niet aan de voorwaarden voor een startup voldoen, kunnen voor een aanmerkelijkbelanghouder toch tijdelijk uitgaan van een loon dat lager is dan wat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van het werk. Maar het loon mag niet lager zijn dan het wettelijk minimumloon dat past bij het aantal uren dat de aanmerkelijkbelanghouder voor u werkt.

U mag uitgaan van een lager loon als u het gebruikelijk loon door het opstarten van de onderneming niet kunt betalen, bijvoorbeeld omdat u veel hebt geïnvesteerd of een lage cashflow hebt. U mag dit maximaal 3 jaar doen vanaf het moment dat de vennootschap of coöperatie inhoudingsplichtig wordt.

U moet de periode van 3 jaar inkorten als de onderneming als eenmanszaak begint en pas later wordt ingebracht in een vennootschap of coöperatie. De periode waarin de onderneming op naam of voor rekening van de aanmerkelijkbelanghouder of een ander werd gedreven, moet u dan aftrekken van de 3 jaar”.

Slotopmerking
De hiervoor beschreven regeling geeft betere mogelijkheden dan voorheen, om in de beginfase van een onderneming te kiezen voor een BV. Deze keuze kan o.a. wenselijk zijn als er sprake is van risicovolle activiteiten. Voorheen was in dit soort situaties nog weleens het risico aanwezig, dat het juiste bedrag aan af te dragen loonheffingen (na een correcte toepassing van de gebruikelijk-loonregeling) niet kon worden voldaan. Dit risico is nu een stuk kleiner.

Voor een meer uitgebreide uitleg over bovengenoemd onderwerp verwijzen wij u graag naar het handboek van de Belastingdienst.

Vragen? Neem contact op met Remco Ruinemans van Novak via r.ruinemans@novak.nl of via onze servicedesk Novak DIRECT.

Wij helpen u graag.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.