Wet bescherming klokkenluiders wel of niet voor kleine kantoren: eindelijk duidelijkheid!

Door: Marcel Kurvers

Afgelopen najaar zijn op de diverse nieuwssites voor accountants nieuwsberichten verschenen over het wel of niet van toepassing zijn van de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) voor accountantskantoren met minder dan 50 medewerkers. Zo ook in het meest recente nieuwsbericht op Accountancy Vanmorgen dat hier is te lezen.

NBA
Als accountant verwacht je dat de beroepsorganisatie waar je bij bent aangesloten haar huiswerk goed heeft gedaan en met een concreet antwoord komt waarmee je verder kan. Echter werd in bovengenoemd artikel door de NBA gesteld dat het antwoord op de vraag of de Wet bescherming klokkenluiders ook voor accountantskantoren met minder dan 50 medewerkers geldt, niet zo eenvoudig te geven is. Echter hebben deze kantoren behoefte aan duidelijkheid maar lijken dit dus niet bij de NBA te krijgen:

De NBA adviseert leden om bij inhoudelijke vragen over de Wbk contact op te nemen met het Huis voor klokkenluiders. Daarnaast adviseert de NBA haar leden om op vrijwillige basis een interne klokkenluidersprocedure in te stellen wanneer er meer dan geringe twijfel bestaat over de wettelijke verplichting daartoe.   

Huis voor klokkenluiders
De NBA had er verstandig aan gedaan als zij zelf contact had opgenomen met het Huis voor klokkenluiders in plaats van haar leden daar naar toe te verwijzen. Navraag bij het Huis voor klokkenluiders leert namelijk dat wordt gesteld dat organisaties die in de financiële sector vallen, waaronder accountantskantoren met personeel, direct onder de verplichtingen van de Wet bescherming klokkenluiders vallen.

Onderbouwing
Uit artikel 3, lid 1 van de EU-richtlijn inzake de bescherming van personen die inbreuken op het unierecht melden, blijkt dat eerst artikel 20a van de Wwft van toepassing (inrichting anoniem meldkanaal) en vervolgens ook de EU-richtlijn van toepassing is voor zover een aangelegenheid niet in de Wwft is geregeld. Aanvullende eisen worden vervolgens via de Wet bescherming klokkenluiders geregeld. Kijken we naar de informatie die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt verstrekt via de website www.wetbeschermingklokkenluiders.nl dan staat feitelijk hier hetzelfde antwoordt. Hier is namelijk te lezen dat wanneer organisaties werkzaamheden verrichten op het gebied van het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering een interne meldprocedure moeten opstellen conform de Wet bescherming klokkenluiders. Ook als zij minder dan 50 medewerkers in dienst hebben.

Conclusie

Alle mkb-accountantskantoren moeten dus – ongeacht hun omvang – een interne meldregeling hebben conform de eisen van de Wet bescherming klokkenluiders als aanvulling op de anonieme meldregeling in de Wwft.

Nu er voor mkb-accountantskantoren eindelijk duidelijkheid is, kunnen zij aan de slag met de implementatie van de Wbk. Met name voor kleine accountants is dit wat minder eenvoudig te regelen gezien de eisen die de wet hieraan stelt, maar initiatieven als SpeakUp voor mkb-accountants bieden hiervoor een eenvoudige en passende oplossing.

SpeakUp voor mkb-accountantskantoren
Novak begrijpt als geen ander dat het voor uw accountantskantoor lastig kan zijn om zelf volledig aan de vereisten van de Wet bescherming klokkenluiders te voldoen. Om deze reden heeft Novak samen met Compliability en People Intouch SpeakUp voor mkb-accountantskantoren ontwikkeld. Dit product bevat niet alleen een meldingsregeling maar zorgt er ook voor dat  u concreet invulling geeft aan de uitvoering van die regeling. Meer informatie leest u hier. 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.