Column Theo Gommer (Novak DIRECT pensioen): Lijfrente in eigen beheer

Veel DGA’s hebben een lijfrente in eigen beheer. Deze is gevormd bij de omzetting van de IB-onderneming in een BV, ter grootte van de (fiscale) Oudedagsreserve en/of stakingswinst (*).

De eerste vraag over deze lijfrente is waarom zij (nog) niet zijn ‘afgeschaft’. Zowel de Loonbelasting-stamrechten (‘gouden handdrukken’) als pensioen in eigen beheer (PEB) zijn immers wel afgeschaft en konden met fiscale voordelen worden uitgefaseerd. Waarom een lijfrente in eigen beheer (LEB) nog niet aan bod is gekomen, is dus de vraag. O.a. Eric van Uunen (Marree & Van Uunen) vroeg daar aandacht voor op LinkedIn, en terecht.

Niet moeilijk

Nu is een LEB niet zo ingewikkeld als een PEB. De meeste lijfrenten zijn immers ‘gericht’ en hoeven dus alleen maar opgerent te worden tot ingangsdatum. En de (actuariële) waardering van een ingegane lijfrente is niet zo moeilijk. Dat laat onverlet dat de aankoop van het kapitaal op ingangsdatum op marktrente moet en de waardering daarna op basis van 4% conform artikel 1.29 IB’01. Dat impliceert dan wel een vrijval (ten gunste van de winst) als de marktrente lager is dan 4%.

De reden dan de andere voorzieningen wél zijn uitgefaseerd lag onder andere in het feit dat er geen (voldoende) geld (meer) was. Wat ook de reden daarvan was. Vaak van een consumptief opgemaakte rekening-courant tot reguliere verliezen in de BV. Dát argument geldt nu juist ook voor een LEB!

Uitfaseren en afschaffen

De conclusie zou moeten zijn dat er ook een uitfasering van de LEB voor de hand ligt. In combinatie uiteraard met het afschaffen van de faciliteit überhaupt. Zeker nu ook de (fiscale) Oudedagsreserve niet meer bestaat. Afkoop met een korting van 20% en/of de mogelijkheid om het om te zetten in de bekende Oudedagsverplichting (ODV) is dan de logische weg.

Nieuwe ronde 

Daarnaast adviseer ik om nogmaals een uitfaseringsronde voor zowel de gouden handdruk-stamrecht als PEB te doen. Veel DGA’s willen alsnog afkopen en/of omzetten in een ODV is mijn ervaring. Tot op hoge leeftijd met een BV blijven zitten is namelijk niet interessant en niet wenselijk, ook niet voor de fiscale wetgever.

Nu de beoogde regering toch hier en daar wat geld moet sprokkelen, is dit laaghangend fruit!

(*) Tot 1992 mocht ook een reguliere lijfrente bij een eigen artikel 80c Vpb-lichaam worden ondergebracht. Wellicht zijn er ook nog een aantal van deze BV’s.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of kan ik u helpen met bovenstaande? Neem dan contact op met &Gommer Pensions 013 207 0052 of kijk op : www.gommerpensions.nl 

Theo Gommer, telefoon: 013-2070052/06-51449524
E-mail: theogommer@gommerpensions.nl
Website: www.gommerpensions.nl

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.