Naleving Wwft vanaf dit jaar onderdeel bij kwaliteitstoetsingen

Met ingang van 2023 geldt dat bij de periodieke kwaliteitstoetsingen vanuit de Raad voor Toezicht aspecten van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) worden getoetst. Op 6 december jl. is door het bestuur van de NBA en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hiervoor een nieuw toetsingsarrangement ondertekend. Zowel de SRA als het RB hadden al een dergelijk toetsingsarrangement. Dit arrangement maakt eigen regulier onderzoek bij accountantskantoren door het BFT voortaan overbodig. Onderzoek vindt alleen nog plaats als het BFT vooraf al aanwijzingen heeft dat mogelijk sprake is van overtredingen van de Wwft. De Raad voor Toezicht zal jaarlijks over de bevindingen rondom de Wwft rapporteren aan het BFT. Voor meer informatie zie hier het bericht op de website van de NBA.

Toetsingsaspecten Wwft
Op basis van het toetsingsarrangement toetst de Raad voor Toezicht vanaf 2023 op de naleving van de volgende Wwft-aspecten met als eindoordeel ‘voldoet’, ‘behoeft verbetering en voldoet op belangrijke onderdelen niet’ en ‘voldoet niet’:

Opleidingsverplichting
Uitgangspunt is dat de Wwft-opleiding vormvrij is maar niet vrijblijvend. De opleidingsverplichting geldt voor medewerkers en de beleidsbepaler(s) van het kantoor, voor zover relevant voor de uitvoering van hun taken. De eis is dat eenieder die hierbij inhoudelijk betrokken is, het cliëntenonderzoek goed en volledig kunnen uitvoeren en een ongebruikelijke transactie kunnen herkennen conform de actuele Wwft.

Procedure op basis van artikel 2c Wwft
Binnen het kantoor dient een vastlegging van gedragslijnen, procedures en maatregelen te zijn om de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme en de risico’s die zijn geïdentificeerd in de meest recente versies van de supranationale risicobeoordeling en de nationale risicobeoordeling te beperken en effectief te beheersen. Denk hierbij aan de vastlegging van het risicomanagement, checklists, instructies ten aanzien van het mitigeren van risico’s wanneer er een hoger risico is op bijvoorbeeld witwassen, met welke risicofactoren wordt rekening gehouden, wat het risicoprofiel/de risicoclassificatie van een cliënt is, etc..

Cliëntenonderzoek
Per cliënt, vertegenwoordiger van de cliënt of UBO dient identificatie en verificatie van de identiteit plaats te vinden. Tevens dient te zijn vastgesteld wat het doel van de zakelijke relatie is. De cliënt dient tevens te worden gemonitord. In voorkomende gevallen kan het nodig zijn dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de bron van de middelen die bij de zakelijke relatie of de transactie worden gebruikt.

Meldplicht
Er dient bij de uitvoering van werkzaamheden voldoende kennis en alertheid aanwezig te zijn binnen het kantoor ten aanzien van eventuele ongebruikelijke transacties. Daarnaast, is voor het melden van ongebruikelijke transacties bijvoorbeeld een interne procedure aanwezig? Worden ongebruikelijke transacties onverwijld gemeld op grond van de objectieve of subjectieve indicator? Heeft het kantoor hiervoor minimaal één meldcode?

Ondersteuning
Ondersteuning op het gebied van de Wwft vindt u bij Novak in de vorm van het Novak Kwaliteitssysteem dat voorziet in de diverse aspecten van de Wwft. Van risicomanagement tot en met het cliëntenonderzoek en de ongebruikelijke transacties. Voor meer informatie over het Novak Kwaliteitssysteem zie hier op de website van Novak. Ook worden vanuit Novak diverse Wwft-cursussen verzorgd. Informeer vrijblijvend bij Novak naar de mogelijkheden via 070-3524002 of novak@novak.nl.

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.