Novak Opleiding ‘Beheersing van integriteitsrisico’s binnen de mkb-accountantspraktijk’

Integriteit is één van de vijf fundamentele beginselen uit de VGBA. In toenemende mate wordt de accountant gevraagd specifieke aandacht te hebben voor niet-integer handelen door zowel het accountantskantoor als de cliënt. Dit is bijvoorbeeld geregeld in de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) en de Wet witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Om adequaat in te kunnen spelen op niet-integer handelen, dient het kantoor inzicht te hebben in integriteitsrisico’s. Dit zowel vanuit intern als extern perspectief.

AFM
Denk hierbij aan niet-integer handelen door cliënten, medewerkers, kantoorleiding en leveranciers. Om risico’s te kunnen beheersen dient te worden bepaald hoe zij zich manifesteren en welke beheersingsmaatregelen nodig zijn om het risico terug te brengen naar een aanvaardbaar laag niveau. Specifiek in dit kader heeft de AFM bij accountantsorganisatie een uitvraag gedaan naar de wijze waarop zij integriteitrisico’s analyseren en beheersen om tot een integere en beheerste bedrijfsvoering te komen. Inmiddels geldt de aandacht voor integriteitsrisico’s met de komst van de NVKS (maar ook vanuit de Wwft) ook voor alle andere accountantskantoren.

Periodieke kwaliteitstoetsing
Ook bij de periodieke kwaliteitstoetsing wordt in toenemende mate aandacht geschonken aan de wijze waarop het accountantskantoor risico’s op niet-integer handelen beheerst. De primaire verantwoordelijkheid voor het analyseren en beheersen van deze integriteitsrisico’s ligt bij de beleidsbepalers/kantoorleiding, samen met de kwaliteitsbepaler. Indien een kwaliteitsmanager is benoemd, heeft deze doorgaans een meer toezichthoudende taak.

Door de Systematische Risico Analyse (SIRA) te implementeren binnen het kantoor, wordt door middel van een ‘top-down’ benadering bekeken met welke integriteitsrisico’s het kantoor te maken heeft dan wel kan krijgen, en hoe deze risico’s dienen te worden beheerst. Vervolgens wordt deze risicobeoordeling vertaald naar het risicoprofiel van de cliënt en zo nodig naar concrete werkzaamheden op opdrachtniveau. Dit bijvoorbeeld wanneer is bepaald dat er beheersingsmaatregelen op opdrachtniveau nodig zijn om een risico te beheersen.

Novak opleiding

Novak organiseert de opleiding: ‘Beheersing van integriteitsrisico’s binnen de mkb-praktijk’.

Tijdens deze cursus doet u de benodigde kennis en ervaring op om SIRA binnen uw accountantskantoor te implementeren. Aangezien SIRA inmiddels ook geïmplementeerd is in het Novak Kwaliteitssysteem, is deze cursus dermate geschikt voor gebruikers van het Novak Kwaliteitssysteem die adequaat dit onderdeel van het kwaliteitssysteem binnen het accountantskantoor willen implementeren. In de praktijk blijkt dat accountantskantoren relatief gezien nog weinig aandacht besteden aan de integriteitsrisicoanalyse. Accountantskantoren die hier wel aandacht aan besteden, worstelen vaak met de wijze waarop deze analyse en beheersing het beste kan worden geïmplementeerd binnen het kantoor.

Wilt u zich aanmelden voor deze PE- cursus? Dit kan, meld u hier aan.

Het is ook mogelijk deze cursus Inhouse te organiseren bij u op kantoor. Neem hiervoor contact met ons op via n.dewaal@novak.nl

Nog vragen over het Novak Kwaliteitssysteem?
Schroom niet om bij eventuele vragen of opmerkingen contact op te nemen met Novak (telefoon: 070-3524002, e-mail: redactie@novak.nl).
Tevens kunt u hier rechtstreeks uw vragen stellen aan één van de adviseurs van Novak DIRECT.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.