Pakket Belastingplan 2023 (fiscale beleids- en uitvoeringsagenda)

Op 3 juni 2022 is de fiscale beleids- en uitvoeringsagenda (hierna: agenda) gepubliceerd. Een aantal zaken waren ook al in eerdere publicaties opgenomen.

Het gaat in deze agenda onder meer om het tijdens Prinsjesdag definitief te presenteren Pakket Belastingplan 2023. Dit pakket is weer onder te verdelen in het wetsvoorstel belastingplan 2023, wetsvoorstel herstelwetgeving box 3, het wetsvoorstel overbruggingswetgeving box 3 en het
wetsvoorstel wet minimum Co2-prijs industrie.

Wij geven een kort puntsgewijs overzicht van de op hoofdlijnen aangekondigde plannen. Een meer uitgebreide toelichting kunt u lezen in het document onder bronvermelding.

A. Wetsvoorstel Belastingplan 2023

 1. Het afschaffen van de inkomensafhankelijke combinatiekorting met ingang van 1 januari 2025 met uitzondering voor ouders met kinderen geboren voor 2025.
 2. Het afschaffen van de middelingsregeling in de inkomstenbelasting met ingang van
  1 januari 2023.
 3. Het beperken van de 30% regeling. De regeling kan nog maximaal worden toegepast over de WNT norm. Dit is een bedrag van € 216.000 in 2022. Er komt overgangsrecht.
 4. Een tweeschijvenstelsel in box 2 voor de inkomstenbelasting met ingang van 2023. Een tarief van 26% over de eerste € 67.000 en daarboven 29,5%.
 5. Het afbouwen van de algemene heffingskorting met het verzamelinkomen. Bij een inkomen uit werk en woning van meer dan € 21.317 een afbouw met 6,007% tot nihil bij een inkomen van meer dan € 69.398.
 6. Het afschaffen van de fiscale oudedagsreserve met ingang van 1 januari 2023.
 7. Het verlagen van de doelmatigheidsmarge in de gebruikelijk loonregeling (artikel 12A wet loonbelasting) van 25% naar 15%. Hierdoor zou een directeur-grootaandeelhouder volgens een van de hoofdregels het loon op minimaal 85% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking moeten vaststellen.
 8. Een versnelling van de afbouw van de zelfstandigenaftrek is ook met ingang van 2023 opgenomen.
 9. Een verlaging van de tariefopstap in de vennootschapsbelasting van € 395.000 naar
  € 200.000 met ingang van 2023. De tariefsopstap is de maximale belaste winst in de vennootschapsbelasting waarover het tarief van 15% wordt berekend. Over het meerdere is een tarief van 25,8% verschuldigd.
 10. Het vervallen van de schenkingsvrijstelling eigen woning in 2024 met een forse versobering met ingang van 2023.
 11. De versoepeling van de gebruikelijk loonregeling voor innovatieve start-ups vervalt mogelijk met ingang van 2023. Dit is afhankelijk van de uitkomst van een evaluatie door het ministerie van Economische zaken en Klimaat.
 12. Een wettelijke maatregel waardoor het normale BTW tarief weer van toepassing wordt op lachgas patronen. Een en ander naar aanleiding van een uitspraak van Gerechtshof Arnhem -Leeuwarden.
 13. Het invoeren van een BTW nultarief voor zonnepanelen op woningen.
 14. Het verhogen van het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting van 8% naar 10,1%.

Over het onder voorwaarden van toepassing zijn van het tarief van 2% op de verkrijging van een woning die als hoofdverblijf wordt aangehouden en de zogenaamde ‘startersvrijstelling’ is niets opgenomen in de plannen.

 1. Het verhogen van de vliegbelasting per 2023 van naar wij begrijpen circa € 8 naar circa
  € 28,58 per vertrekkende passagier.
 2. Het afschaffen van de BPM vrijstelling voor bestelauto’s van ondernemers. De vrijstelling voor emissievrije bestelauto’s blijft bestaan.
 3. Een verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding van nu nog € 0,19 cent per kilometer met ingang van 1 januari 2023. De exacte bedragen zijn nog niet bekend.
 4. Een wijziging van de invorderingswet 1990 om sneller in te kunnen spelen op bijzondere situaties waarin het wenselijk is dat er geen invorderingsrente in rekening wordt gebracht.
 5. Verder zijn er diverse wijzigingen op het gebied van energiebelasting, accijnzen en de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken opgenomen.
 6. Wetsvoorstel Herstelwetgeving box 3
  Er wordt aangegeven dat een beleidsbesluit met betrekking tot de herstelwetgeving voor box 3 in voorbereiding is, en dat dit beleidsbesluit wordt omgezet in een wetsvoorstel dat bij het pakket belastingplan 2023 wordt gevoegd.
  De eerder gecommuniceerde verhoging van het heffingsvrije vermogen in box 3 gaat niet door.
 7. Wetvoorstel Overbruggingswetgeving box 3
  Voor 2023 en 2024 is overbruggingswetgeving voor box 3 voorgesteld. Wij verwijzen ook naar onze eerdere berichten in dit kader. Er wordt bevestigd dat hiervoor een wetsvoorstel aan het pakket belastingplan 2023 zal worden toegevoegd.In dit wetsvoorstel zal naar wij begrijpen ook worden opgenomen dat de leegwaarderatio voor box 3 per 1 januari 2023 wordt afgeschaft.
 8. Wetsvoorstel Wet Minimum Co2-prijs industrie
  Er wordt naar wij begrijpen een wetsvoorstel in het pakket belastingplan 2023 opgenomen waardoor de CO2 heffing voor de industrie wordt gewijzigd. Deze heffing voor de industrie is ingegaan op
  1 januari 2021.Bronvermelding : https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/03/bijlage-3-fiscale-wetgeving-met-matrix .

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem contact op met Remco Ruinemans van Novak via r.ruinemans@novak.nl of via onze servicedesk Novak DIRECT.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.