Prinsjesdag 2021 – loonheffingen

In de stukken voor Prinsjesdag 2021 zijn er beperkt nieuwe zaken opgenomen vanwege de demissionaire status van het kabinet. Remco Ruinemans, Fiscaal Novak DIRECT adviseur, gaat in op enkele wijzigingen die voor de loonheffingen zijn voorgesteld. Een en ander mede vanwege het feit, dat deze wijzigingen deels breed kunnen worden toegepast in de Mkb-praktijk.

Een gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten
In het belastingplan 2022 is een gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten opgenomen in de werkkostenregeling. Dit heeft de vorm van een vast forfaitair bedrag van maximaal € 2 per thuisgewerkte dag of deel daarvan. Indien een werknemer een gedeelte van een dag thuiswerkt dan kan hij toch voor de gehele dag deze onbelaste vergoeding verkrijgen. Een samenloop tussen een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer naar de vaste werkplek en de vrijstelling voor thuiswerkkosten kan niet. Een samenloop voor overige zakelijke reizen en de vrijstelling voor thuiswerkkosten is wel denkbaar.

Een vaste vergoeding met betrekking tot de thuiswerkkosten is op een vergelijkbare wijze als bij de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer denkbaar.

Naar onze indruk kan de regeling ook worden toegepast door de directeur-grootaandeelhouder (DGA).

Tijdelijke verruiming vrije ruimte
De vrije ruimte wordt in het belastingplan 2022 met terugwerkende kracht voor het gehele belastingjaar 2021 verhoogd naar 3% van de fiscale loonsom tot € 400.000 plus 1,18% van het restant van de loonsom.

Verlengen geldigheidsduur gebruikelijk loonregeling innovatieve start-ups met een jaar
Met ingang van 2017 is de gebruikelijkloonregeling versoepeld voor innovatieve start-ups. Het belastbare loon van directeur-grootaandeelhouders (dga’s) van innovatieve start-ups mag voor de toepassing van de gebruikelijkloonregeling worden vastgesteld op het wettelijke minimumloon. De maatregel is voorzien van een horizonbepaling op grond waarvan deze bepaling vervalt per 1 januari 2022, tenzij de maatregel voor die datum positief wordt geëvalueerd. De vervaldatum wordt eenmalig met een jaar opgeschoven naar 1 januari 2023 omdat de evaluatie nog niet is afgerond. Deze tegemoetkoming zal zodoende per 1 januari 2023 vervallen, tenzij de regeling door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat positief wordt geëvalueerd

Vereenvoudigen en verduidelijken systematiek S&O-afdrachtvermindering
Met betrekking tot de S&O afdrachtvermindering (beter bekend als de WBSO) worden er een aantal wijzigingen voorgesteld. Kortheidshalve laat ik de bespreking hiervan achterwege en verwijs ik naar de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen.

U kunt dit vinden onder de link https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/documenten/kamerstukken/2021/09/21/memorie-van-toelichting-overige-fiscale-maatregelen-2022 .

Bronvermelding:
– Memorie van toelichting belastingplan 2022

Heeft u een vraag voor een van onze Novak DIRECT-adviseurs? U kunt ze bereiken via het webformulier of door ons te bellen op 085-0220150.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.