Prinsjesdag – Belastingplan 2023 en nota van wijziging

Graag gaan wij in dit nieuwsbericht in op de wijzigingen die met Prinsjesdag met betrekking tot het Belastingplan 2023 en de hierop volgende nota van wijziging zijn aangekondigd.

Wij gaan met name in op de wijzigingen die naar onze indruk voor de praktijk van de mkb-accountant van belang zijn. In een later stadium gaan wij mogelijk nog in op box 3 en een wijziging met betrekking tot de invorderingsrente.

Tenzij wij hieronder iets anders aangeven gaat het om voorgestelde wijzigingen per 1 januari 2023.

Belastingplan 2023 en nota van wijziging
In het belastingplan 2023 en de nota van wijziging hierop zijn de volgende maatregelen opgenomen.

 1. Aanpassingen tarief en schijfgrens vennootschapsbelasting
  De eerste schijf in de vennootschapsbelasting wordt weer verlaagd naar € 200.000 per 1 januari 2023. Daarnaast wordt het tarief in de eerste schijf voor de vennootschapsbelasting verhoogd van 15% naar 19%.
 2. Aanpassing tarief overdrachtsbelasting
  Het algemene tarief in de vennootschapsbelasting wordt verhoogd van 8% naar 10,4%.
 3. Verlaging tarieven inkomstenbelasting en aanpassing schijfgrens
  Het tarief in de eerste schijf voor cliënten jonger dan de AOW leeftijd zal worden verlaagd van 37,07% naar 36,93%.
  De grens van schijf 1 wordt voor belastingplichtigen jonger de AOW leeftijd verhoogd van € 69.398 tot € 73.031.
  Vergelijkbare aanpassingen zullen wat betreft het tarief en de schijfgrens worden doorgevoerd voor cliënten die ouder zijn dan de AOW Leeftijd.
 4. Twee schijven in box 2
  In 2024 worden er twee schijven in box 2 geïntroduceerd. Een tarief van 24,5% over de eerste € 67.000, en een tarief van maar liefst 31% over al hetgeen verder belast is in box 2.
 5. Tarief box 3
  Het tarief in box 3 gaat omhoog naar 32% en wordt vervolgens jaarlijks met een 1 procent verhoogd tot een tarief van 34% in 2025.
  Het heffingsvrije vermogen wordt verhoogd tot € 57.000 per 1 januari 2023. Daarmee geldt voor fiscale partners een heffingsvrij vermogen van tweemaal dit bedrag.
 6. Heffingskortingen
  Er wordt uiteraard weer gesleuteld aan de heffingskortingen.
  a. De inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt beëindigd per 2025. Alleen voor ouders met een of meerdere kinderen die voor 1 januari 2025 zal deze heffingskorting nog wel gelden.
  b. Het maximale bedrag van de arbeidskorting wordt verhoogd en het afbouwpercentage wordt ook verhoogd van 5,86% naar 6,51%.
  c. De afbouw van de algemene heffingskorting wordt niet alleen afhankelijk van het box 1 inkomen, maar zal afhankelijk worden van het verzamelinkomen (box 1, box 2 en box 3) verminderd met te conserveren inkomen.
 7. Zelfstandigenaftrek
  De zelfstandigenaftrek is in 2022 € 6.310. In het belastingplan is een verlaging van € 1.280 per jaar
  opgenomen in de jaren 2023 tot en met 2025. Een verlaging van € 1.270 in 2026 naar een zelfstandigenaftrek van € 900 in 2027.
 8. Afschaffing fiscale oudedagsreserve
  De fiscale oudedagsreserve wordt met ingang van 1 januari 2023 afgeschaft. De huidige stand van de fiscale oudedagsreserve zal op basis van de huidige regels worden afgewikkeld.
 9. Onbelaste reiskostenvergoeding
  De onbelaste reiskostenvergoeding wordt verhoogd per 1 januari 2023 naar € 0,21 per kilometer. Per 1 januari 2024 is een nader verhoging naar € 0,22 per kilometer van toepassing. De verhoging wordt niet alleen in de sfeer van de loonheffingen doorgevoerd. Deze bedragen gaan ook gelden voor het in aftrek brengen van zakelijke kilometers met een auto die tot het privé vermogen van een IB ondernemer of resultaatgenieter behoort. Op diverse punten in de sfeer van de persoonsgebonden aftrek gaan deze bedragen ook gelden.
 10. De middelingsregeling wordt afgeschaft
  Vanaf 1 januari 2023 komt er een einde aan de middelingsregeling. Er is sprake van overgangsrecht waardoor effectief het laatste middelingstijdvak 2022 tot en met 2024 zal worden.
 11. Versoepeling gebruikelijkloonregeling innovatieve startups vervalt
  De versoepeling van de gebruikelijkloonregeling voor innovatieve startups vervalt per 1 januari 2023. Indien in 2022 al gebruik werd gemaakt van deze regeling dan is er sprake van overgangsrecht. De bestaande periode van maximaal 3 jaar waarin sprake kan zijn van een verlaagd loon mag dan vol worden gemaakt. Het overgangsrecht eindigt per 1 januari 2025.
 12. Uitzonderingen toeslagpartnerschap
  Er komt een uitzondering waardoor niet automatisch toeslagpartnerschap ontstaat tussen ontheemde Oekraïners en een persoon uit een gasthuishouden waar zij verblijven. De uitzondering geldt niet indien toeslagpartnerschap ontstaat door een specifieke actie zoals het samen krijgen van een kind of het aangaan van een huwelijk.
  Er komt een uitzondering voor een getrouwd persoon die vanwege huiselijk geweld wordt opgevangen in een erkende opvang. Deze persoon zal op verzoek niet meer als toeslagpartner worden aangemerkt voor de duur van het verblijf in de opvang. Deze uitzondering zal niet gelden voor de inkomstenbelasting.Einde doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon
 13. In de gebruikelijkloonregeling van artikel 12A wet loonbelasting dient volgens één van de hoofdregels het loon voor de directeur-grootaandeelhouder op minimaal 75% van de meest vergelijkbare dienstbetrekking te worden vastgesteld. Er is momenteel een zogenaamde doelmatigheidsmarge van 25% die zal worden afgeschaft. Hierdoor zal conform de hoofdregels uit artikel 12A wet loonbelasting het loon voor een directeur-grootaandeelhouder op het hoogste bedrag moeten worden vastgesteld van de volgende bedragen.
 • € 48.000 (bedrag 2022)
 • 100% van de meest vergelijkbare dienstbetrekking, en:
 • het hoogste loon van de medewerker die in dienst is van de inhoudingsplichtige of verbonden
  lichamen.
 1. Verhoging werkkostenregeling
  Een verhoging van de vrije ruimte in de werkkostenregeling per 1 januari 2023 met 0,22% over de eerste € 400.000 fiscale loonsom. Hierdoor ontstaat een vrije ruimte van 1,92%.
 2. Periodieke giften
  Het ontstaan van een plafond voor de maximaal aftrekbare periodieke giften van € 250.000.
  Het meerdere is niet meer aftrekbaar.
 3. Actualisering leegwaarderatio
  De tabel van artikel 17A Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting (de leegwaarderatio) en een vergelijkbare bepaling in het uitvoeringsbesluit successiewet wordt aangepast waardoor het hoogste percentage in de tabel 100% zal bedragen. Dit is nu nog 85%.
  Bij verhuur aan gelieerde partijen zal het percentage altijd 100% bedragen, waardoor de leegwaarderatio per saldo wordt afgeschaft. Voor tijdelijke huurcontracten wordt de leegwaarderatio afgeschaft.
 4. Wijziging vrijstelling schenking eigen woning
  Deze zogenaamde ‘jubelton’ vervalt per 1 januari 2024. Deze vrijstelling wordt per 1 januari 2023 verlaagd tot het niveau van de algemene verhoogde vrijstelling voor schenkingen van ouders aan kinderen. Er ontstaat een beperking in de mogelijkheid om de schenking over meerdere jaren te spreiden.

Overige wijzigingen
Verder geven wij zonder een en ander echt te bespreken aan dat er qua plannen ook nog sprake is van:

 • een technische reparatie met betrekking tot het overgangsrecht voor de scholingsuitgaven.
 • een codificatie van de goedkeuring uit een beleidsbesluit van 22 juni 2022 betreffende de omzetting van een oudedagsverplichting in een lijfrente.
 • diverse wijzigingen in de sfeer van de BPM en MRB voor bestelauto’s. In dit kader willen wij nog wel vermelden het vervallen van de BPM vrijstelling voor bestelauto’s van ondernemers per 1 januari 2025. Tevens wordt de motorrijtuigenbelasting voor bestelauto’s verhoogd met 15%
  in 2025.
 • een beperking van de 30% regeling voor ingekomen werknemers met ingang van 1 januari 2024 tot  de balkenende-norm (€ 216.000 in 2022). Indien in het laatste loontijdvak van 2022 de 30% regeling is toegepast, dan geldt er overgangsrecht waardoor deze aftopping van de gebruikelijkloonregeling pas geldt met ingang van 1 januari 2026. Verder zijn er nog enkele meer technische wijzigingen
  voorgesteld met betrekking tot deze regeling.
 • de levering van lachgas, behalve lachgas dat kwalificeert als geneesmiddel, zal niet meer onder het verlaagde BTW tarief vallen.
 • een BTW nultarief op de levering en installatie van zonnepanelen die zijn bestemd om te worden geïnstalleerd op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen.
 • een aanscherping van de CO2 heffing voor de industrie.
 • diverse wijzigingen Wbm en Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie.
 • een verhoging van de vliegbelasting met € 17,95 naar € 26,43 per vertrekkende passagier.
 • een verhoging van de tabaksaccijns.
 • een verlenging van de verlaagde accijnstarieven op ongelode benzine, diesel en LPG tot en met 30 juni 2023.
 • een verhoging van de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken.
 • een aanpassing in de berekening van de multiplier voor culturele giften in de inkomstenbelasting.

Heeft u een vraag voor een van onze Novak DIRECT-adviseurs? U kunt ze bereiken via het webformulier of door ons te bellen op 085-0220150.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.