Update Novak Kwaliteitssysteem 2019 vanaf heden beschikbaar

Vanaf heden is de update 2019 voor uw Novak Kwaliteitssysteem beschikbaar. Dit voor de modules:

 • Kantoorregelingen/ Kantoorregelingen (verlicht regime);
 • Administratieve dienstverlening;
 • Samenstellingsopdrachten;
 • Overige non-assurance-opdrachten.

Op hoofdlijnen bevat deze update de volgende uitbreidingen, aanscherpingen en verbeteringen:

 • Van de bestaande modellen voor kwaliteitsreview op opdrachtniveau, de jaarlijkse evaluatie in het kader van de NVKS en het verkrijgen van de periodieke verklaringen inzake de fundamentele beginselen en kwaliteitsbeheersing, zijn dynamische varianten aan de modellenbibliotheek toegevoegd. Deze modellen zijn gemaakt door middel van de nieuwe techniek ‘formulieren’ zoals beschikbaar in Scienta waarin het Novak Kwaliteitssysteem is opgenomen. De oorspronkelijke modellen (in de vorm van Scienta-artikelen) blijven vooralsnog tevens beschikbaar zodat u als gebruiker een keuze kunt maken welke variant van deze modellen u wenst te gebruiken. In de handleiding behorende bij deze update (zie verderop in dit nieuwsbericht) wordt meer in detail ingegaan op deze nieuwe dynamische varianten en het gebruik ervan.
 • De ‘Instructie cliëntonderzoek risicoprofiel’ in de module Kantoorregelingen is uitgebreid met een uitleg over de wijze waarop het bijbehorende ‘Model cliëntonderzoek risicoprofiel’ op cliëntniveau dient te worden ingevuld.
 • De ‘Instructie niet-naleving van wet- en regelgeving (NOCLAR)’ in de module Kantoorregelingen is verder uitgebreid met uitleg over wet- en regelgeving waarover het bij NOCLAR kan gaan, wanneer de accountant zich in elk geval bewust moet worden van een relevante niet-naleving en de beoordeling welke wet- en regelgeving in het geding is. Ook zijn de diverse stappenplannen in het kader van NOCLAR komen te vervallen aangezien deze inmiddels als dynamisch model beschikbaar zijn op de website van de NBA.
 • De ‘Instructie inzicht in de entiteit’ in de module Samenstellingsopdrachten is uitgebreid ten aanzien van het onderwerp ‘Continuïteit’.
 • In de lijn van de aanscherpingen in de ‘Instructie inzicht in de entiteit’ in de module Samenstellingsopdrachten, is tevens de ‘Instructie mogelijke discontinuïteit van de onderneming’ aanpast. In deze instructie zijn de onderwerpen ‘gradaties bij de continuïteitsveronderstelling’, ‘aandachtspunten voor in de jaarrekening en samenstellingsverklaring’ en ‘aanwijzingen voor continuïteitsproblemen’ meer in detail uitgewerkt.
 • De ‘Instructie materialiteit bij samenstellingsopdrachten’ in de module Samenstellingsopdrachten is voorzien van diverse voorbeelden met betrekking tot kwantitatieve en kwalitatieve afwijkingen. Ook is ten aanzien van deze onderwerpen een nadere toelichting opgenomen.
 • Daarnaast bevat deze update diverse tekstuele aanscherpingen in de diverse modules.

In een handleiding behorende bij deze update is een detailoverzicht opgenomen waarmee u precies kunt zien welke artikelen zijn gewijzigd, nieuw zijn toegevoegd of moeten worden gearchiveerd met daarbij zo nodig een korte toelichting.

Aanvullende tussentijdse update
De redactie van het Novak Kwaliteitssysteem verwacht bij de vrijgave van deze update, dat dit najaar dan wel begin 2020, er nog een aanvullende tussentijdse update beschikbaar komt. Dit mede in verband met:

 • Het publiceren van de definitieve versie van de richtsnoeren voor de Wwft door de NBA. Bij de ontwikkeling van deze update, zijn de definitieve richtsnoeren nog niet beschikbaar. Mogelijk bevat de definitieve versie van de richtsnoeren nog informatie die in de diverse instructies en modellen verwerkt dient te worden voor verdere verduidelijking;
 • De uitkomsten van de consultatieronde met betrekking tot wijzigingen in de VGBA en de ViO per 1 januari 2020. Bij de ontwikkeling van deze update, zijn de definitieve wijzigen nog niet bekend aangezien het consultatietraject nog loopt.
 • Mogelijke ontwikkelingen op het gebied van de AVG met betrekking tot de rol van de accountant als verwerkingsverantwoordelijke/verwerker bij de administratieve dienstverlening, fiscale dienstverlening en de salarisadministratie.

Onderhoudsabonnement
Tevens attenderen wij u op de mogelijkheid om een aanvullend onderhoudsabonnement af te sluiten voor uw Novak Kwaliteitssysteem zodat u geen omkijken meer heeft naar het beheer, het onderhoud en het verwerken van de updates. Voor meer informatie over dit abonnement kunt u een e-mail sturen naar redactie@novak.nl of hier de informatie over het onderhoudsabonnement raadplegen. Ervaringen met het onderhoudsabonnement zijn hier te vinden.

Jaarlijkse evaluatie NVKS/dossierreviews
Dient u in 2019 nog de jaarlijkse evaluatie in het kader van de NVKS uit te voeren dan wel dossierreviews uit te voeren op afgesloten dossiers? Novak helpt u graag hierbij! Neem contact op met Novak (novak@novak.nl, 070-3524002) of klik hier voor meer informatie.

Nog vragen?
Mocht u nog vragen hebben over deze update of de verwerking daarvan, dan kunt u een e-mail sturen naar redactie@novak.nl. Voor (technische) vragen over (uw toegang tot) Scienta kunt u contact opnemen met Scienta (0341 – 700 256) of support@scienta.nl.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.