Update Novak Kwaliteitssysteem 2021

Vanaf heden is de update 2021 voor uw Novak Kwaliteitssysteem beschikbaar. Dit voor de modules:

 • Kantooropzet en beheersing (‘Standaard regime’ NVKS en ‘Verlicht regime’ NVKS);
 • Kantoorregelingen (‘Standaard regime’ NVKS en ‘Verlicht regime’ NVKS);
 • Samenstellingsopdrachten;
 • Overige non-assurance-opdrachten;
 • Modellenbibliotheek Novak Kwaliteitssysteem.

Op hoofdlijnen bevat deze update de volgende uitbreidingen, aanscherpingen en verbeteringen:

Module Kantooropzet en beheersing / Kantooropzet en beheersing (verlicht regime)

 • De artikelen die betrekking hebben op de Wwft zijn daar waar nodig aangescherpt om aansluiting te krijgen met de definitieve richtsnoeren Wwft (NBA-handreiking 1124);
 • De kruistabel oriëntatievragenlijst Raad voor Toezicht – Novak Kwaliteitssysteem is aangescherpt in verband met wijzigingen in deze vragenlijst;
 • Een handleiding is toegevoegd voor gebruikers van Grub die de software in combinatie met het Novak Kwaliteitssysteem gebruiken. Dit om tot een goede inrichting van de software te komen.

Module Kantoorregelingen / Kantoorregelingen (verlicht regime)

 • De artikelen die betrekking hebben op de Wwft, zijn daar waar nodig aangescherpt om aansluiting te krijgen met de definitieve richtsnoeren Wwft (NBA-handreiking 1124);
 • Een nieuwe instructie inzake de melding van grensoverschrijdende constructies voor belastingen (DAC6)  (ook wel bekend als de Mandatory Disclosure-Richtlijn) is toegevoegd; Ook is een bijbehorend stappenplan opgenomen en een model voor vastlegging van opdrachten die vallen onder deze regeling;
 • Een nieuwe instructie met betrekking tot het inzagerecht van betrokkenen vanuit de AVG is toegevoegd;
 • De kruistabel oriëntatievragenlijst Raad voor Toezicht – Novak Kwaliteitssysteem is aangescherpt in verband met wijzigingen in deze vragenlijst;
 • Een handleiding is toegevoegd voor gebruikers van Grub die de software in combinatie met het Novak Kwaliteitssysteem gebruiken. Dit om tot een goede inrichting van de software te komen.

Module Samenstellingsopdrachten

 • Enkele artikelen zijn beperkt tekstueel aangescherpt.

Module overige Non-assurance-opdrachten

 • De instructie overeenkomen specifieke werkzaamheden is onder andere uitgebreid met aandachtspunten inzake de opdrachtbevestiging;
 • De instructie overige non-assurance-opdrachten is onder andere uitgebreid met een beschrijving ten aanzien van opdrachten die vallen onder Standaard 5500N.

Modellenbibliotheek Novak Kwaliteitssysteem

 • Een nieuwe checklist Cybersecurity Health Check mkb-accountantskantoren is opgenomen;
 • Het model cliëntenonderzoek risicoprofiel is aangescherpt na een jaar van intensief gebruik door kantoren. Op basis van de opgedane ervaringen is het gebruik van het model vereenvoudigd en de volgorde van de diverse onderdelen geoptimaliseerd;
 • Voor kantoren die vallen onder het verlicht regime van de NVKS is een model voor vastlegging van de evaluatie vanuit de NVKS nieuw toegevoegd;
 • De modellen inzake de verklaring fundamentele beginselen en kwaliteitsbeheersing zijn vernieuwd. De inhoud van beide modellen is daarbij beter op elkaar afgestemd;
 • Een nieuw model overzicht inzage persoonsgegevens vanuit de AVG is toegevoegd, behorende bij de nieuwe instructie met betrekking tot het inzagerecht.

De update bestaat uit wijzigingsvoorstellen op bestaande artikelen en nieuwe artikelen.

In de handleiding behorende bij deze update (zie hieronder) is een detailoverzicht opgenomen waarmee u precies kunt zien welke artikelen zijn gewijzigd of nieuw zijn toegevoegd. Tevens is in deze handleiding op artikelniveau in detail beschreven wat er is gewijzigd en waarom.

Handleiding
Voor zowel hulp bij de verwerking van deze update als het inzicht krijgen in de wijzigingen op detailniveau, is een handleiding beschikbaar die u hier kunt downloaden. U wordt met klem aangeraden om de handleiding te gebruiken. Hiermee bent u ook vaktechnisch weer bij voor wat betreft de wijzigingen in uw kwaliteitssysteem.

Jaarlijkse evaluatie NVKS/dossierreviews
Dient u in 2021 nog de jaarlijkse evaluatie in het kader van de NVKS uit te voeren dan wel dossierreviews uit te voeren op afgesloten dossiers? Novak helpt u graag hierbij! Neem contact op met Novak (novak@novak.nl, 070-3524002).

Onderhoudsabonnement
Beheer van uw Novak Kwaliteitssysteem nog nooit zo eenvoudig geregeld met het aanvullende onderhoudsabonnement! Hiermee heeft u geen omkijken meer naar het beheer van uw kwaliteitssysteem. Informatie over dit aanvullende abonnement kunt u eenvoudig aanvragen door een e-mail te sturen naar redactie@novak.nl. Lees de ervaringen van kantoren die u zijn voorgegaan op www.mijnkwaliteitssysteem.nl/reviews.

Nog vragen?
Mocht u nog vragen hebben over deze update of de verwerking daarvan, dan kunt u een e-mail sturen naar redactie@novak.nl. Voor (technische) vragen over (uw toegang tot) Scienta kunt u contact opnemen met Scienta (0341 – 700 256) of support@scienta.nl.

Graag attendeer ik u tot slot nog op de mogelijkheid om hier rechtstreeks uw vragen aan één van de adviseurs van Novak DIRECT te stellen.

Met vriendelijke groeten,
Marcel Kurvers
Projectmanager Novak Kwaliteitssysteem

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.