Update Novak Kwaliteitssysteem in het kader van de coronacrisis

Vanaf heden is er een update voor uw Novak Kwaliteitssysteem beschikbaar in het kader van de coronacrisis. U kunt de update ophalen en daarna direct toepassen.

Door de coronacrisis is er op dit moment sprake van een uitzonderlijke situatie die vraagt om alertheid van de accountant. In veel gevallen is het opstellen van een jaarrekening en het afgeven van een verklaring bij de jaarrekening voor de accountant bijvoorbeeld complexer geworden.

Vanuit de NBA is NBA Alert 42 uitgegeven met een handreiking hoe er met deze situatie kan worden omgegaan. Daarnaast heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving RJ-Uiting 2020-5: Impact coronavirus op de jaarverslaggeving 2019 uitgebracht.

Van belang is dat de accountant de gevolgen van de coronacrisis bij de uitvoering van zijn werkzaamheden op een juiste wijze verwerkt en zorg draagt voor voldoende dossiervorming. Het redactieteam van het Novak Kwaliteitssysteem wil zoveel mogelijk anticiperen op de vraagstukken waar de accountant mee te maken krijgt en daar waar mogelijk, hiervoor ondersteunende instructies dan wel modellen aanbieden. Om deze reden is deze aanvullende update beschikbaar.

Met het ophalen van deze update wordt een module ‘Aanvullende maatregelen coronacrisis’ aan het onderdeel ‘Stelsel van kwaliteitsbeheersing’ toegevoegd. Zolang de coronacrisis van invloed is op de werkzaamheden van de accountant, blijft deze module relevant. Naderhand kan deze module eenvoudig worden gearchiveerd. Nadere instructies voor archivering zullen tegen die tijd volgen.

Inhoud update
In deze module zijn de volgende aanvullende instructies en modellen opgenomen die u direct kunt toepassen op opdrachtniveau:

  • Een instructie en bijbehorend model voor de situatie dat de cliënt u verzoekt om de aanvraag voor de NOW-regeling in te dienen. Dergelijke opdrachten zijn risicovol en dienen derhalve goed te worden gedocumenteerd. De eindverantwoordelijkheid dient bij de cliënt te liggen voor wat betreft de opgave van de benodigde gegevens. De instructies en modellen in deze update voorzien hierin.
  • Een instructie en bijbehorend model voor wat betreft de bijzondere aandachtspunten vanuit de NBA Alert 42 en de RJ-Uiting 2020-5 die er zijn ten aanzien van:
    • de gebeurtenissen na balansdatum;
    • de continuïteitsveronderstelling;
    • het bestuursverslag;
    • de accountantsverklaring.

Zo nodig zal deze module in de komende periode van nadere updates en/of uitbreidingen worden voorzien indien de situatie hierom vraagt. Zodra aanvullende updates beschikbaar zijn, wordt u als beheerder van het Novak Kwaliteitssysteem direct geïnformeerd.

Nog vragen over deze update?
Schroom niet om bij eventuele vragen of opmerkingen met betrekking tot het Novak Kwaliteitssysteem in het algemeen of ten aanzien van deze aanvullende update in het bijzonder, contact op te nemen met Novak (telefoon: 070-3524002, e-mail: redactie@novak.nl). Voor (technische) vragen over (uw toegang tot) Scienta kunt u contact opnemen met Scienta (0341 700 256) of support@scienta.nl.

Tot slot
De ondernemer rekent meer dan ooit op u. Wij wensen wij u sterkte in deze moeilijke tijd. Weet dat wij er vanuit Novak graag voor u zijn en u zo goed mogelijk willen helpen mocht u onverhoopt vastlopen. Graag attendeer ik u op de mogelijkheid om hier rechtstreeks uw vragen aan één van de adviseurs van Novak DIRECT te stellen. Blijf gezond!

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.