Verzamelbesluit toeslagen

Er is recentelijk een aangepast verzamelbesluit voor de toeslagen gepubliceerd. We gaan hier graag kort op in.

In het besluit is onder meer betrekking tot de volgende punten beleid opgenomen.

 • Matiging van de terugvordering van toeslagen

In bijzondere omstandigheden is er beleidsmatig ruimte ontstaan voor de Belastingdienst Toeslagen om af te zien van een volledige terugvordering van te veel uitbetaalde toeslagen.
Een en ander ziet met name toe op de kinderopvangtoeslag, maar kan eventueel ook worden toegepast bij andere toeslagen. Voor alleen de kinderopvangtoeslag kan alsnog binnen 5 jaar na 31 december van enig belastingjaar een beroep worden gedaan op deze verruiming van het beleid.

 • Toetsingsinkomen bij kwijtscheldingswinst

De kwijtscheldingswinstvrijstelling van artikel 3.13 eerste lid onderdeel a Wet IB 2001 kan soms niet volledig worden toegepast ten gevolge van openstaande nog te verrekenen verliezen. In dergelijke gevallen kan het toetsingsinkomen op verzoek worden vastgesteld zonder rekening te houden met de kwijtscheldingswinst.

 • Beleidsstandpunten in verband met betalen factuur kinderopvang
  In het besluit zijn tevens een aantal punten opgenomen die in gaan op de vaststelling van de kinderopvangtoeslag indien:
 1. er een betalingsregeling met de kinderopvang is voor het betalen van facturen.
 2. de facturen van de kinderopvang niet tijdig zijn voldaan.
 3. de facturen van de kinderopvang niet volledig zijn voldaan.
 • Beleid met betrekking tot huurtoeslag
  Indien er gedurende enige jaar door een ‘scheiding’ niet het hele jaar sprake is van toeslagpartnerschap, dan kan de verdeling van eventueel box 3 inkomen in de aangifte inkomstenbelasting invloed hebben op het recht op huurtoeslag voor een van beide partijen.

In dit besluit is een goedkeuring opgenomen waardoor het onder voorwaarden mogelijk is om voor de toeslagen van een andere verdeling van het box 3 inkomen uit te gaan dan in de aangifte is opgenomen. Dit geldt met name indien er reeds voor beide ‘partners’ een definitieve aanslag voor de inkomstenbelasting is vastgesteld.

In het besluit op de huurtoeslag zijn diverse inkomsten opgenomen die niet mee hoeven te tellen bij de bepaling van het toetsingsinkomen voor de huurtoeslag. U kunt bijvoorbeeld denken aan de afkoop van een ouderdoms- of nabestaandenpensioen. Daarnaast kan bij de bepaling van de huurtoeslag de partner of medebewoner buiten beschouwing worden gelaten in een aantal specifieke situaties.Voorgaande dient door middel van een verzoek aan de Belastingdienst Toeslagen plaats te vinden. De termijn waar binnen dit verzoek moet plaatsvinden is langer geworden. Het verzoek kan nu tot 5 jaar na 31 december van het belastingjaar plaatsvinden.

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar het verzamelbesluit onder https://wetten.overheid.nl/BWBR0043404/2020-04-23 .

Het besluit op de huurtoeslag vindt u onder https://wetten.overheid.nl/BWBR0008763/2020-01-01

Heeft u aanvullende expertise nodig op dit gebied? Neem dan contact op met Novak DIRECT, wij helpen u graag verder!

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.