Aangiften vennootschapsbelasting zonder samenstellingsopdracht

Degene die wordt onderworpen aan de periodieke kwaliteitstoetsing vanuit de Raad voor Toezicht, dient voorafgaand de oriëntatievragenlijst in te vullen. In deze vragenlijst is de volgende vraag opgenomen die de bijzondere aandacht trekt:

Verzorgt de praktijk vpb aangiften voor cliënten waarvoor de praktijk geen samenstelopdracht heeft?

Stelt de praktijk vast dat de betreffende cliënt beschikt over een inrichtingsjaarrekening over het betreffende jaar die voldoet aan de daaraan te stellen eisen?

In de praktijk blijkt dat veel mkb-accountantskantoren één of enkele aangiften vennootschapsbelasting verzorgen voor (voornamelijk) kleine cliënten zonder dat een samenstellingsopdracht voor deze cliënten wordt uitgevoerd. Goed om bij de NBA na te gaan wat de achterliggende gedachte achter deze vraag is gezien het feit dat deze situatie in de praktijk kennelijk met enige regelmaat voorkomt. Uit de terugkoppeling van de NBA helpdesk blijkt het volgende.

De achterliggende gedachte achter de vraag of een accountant een aangifte vennootschapsbelasting opstelt zonder dat deze overige werkzaamheden voor de desbetreffende cliënt verricht is gelegen in het feit dat de accountant moet vaststellen dat (potentiële) cliënt voldoet aan wet- en regelgeving.

Wet- en regelgeving schrijven immers voor dat een rechtspersoon een inrichtingsjaarrekening moet opstellen die voldoet aan de bepalingen in Titel 9 BW2. Een accountant die alleen een aangifte vennootschapsbelasting opstelt dient daarom vast te stellen dat de desbetreffende (potentiële) cliënt een jaarrekening heeft opgesteld c.q. heeft laten opstellen (bijvoorbeeld door een administratiekantoor) die voldoet aan Titel 9 BW2.

De accountant moet deze jaarrekening opvragen, beoordelen of deze voldoet aan de eisen op het gebied van externe verslaggeving conform Titel 9 BW2 en deze vervolgens in het desbetreffende dossier opnemen. Het is niet de bedoeling dat de accountant de jaarrekening zelf opnieuw gaat opstellen. Mocht de (door de cliënt) aangeleverde jaarrekening onverhoopt niet voldoen aan de bepalingen in Titel 9 BW2 dan kan de accountant, alvorens deze overgaat tot het opstellen van de aangifte vennootschapsbelasting, vragen om aanpassing ervan. Mocht de (potentiële) cliënt dat niet willen dan kan de accountant de (potentiële) cliënt en de opdracht tot het opstellen van de aangifte vennootschapsbelasting niet aanvaarden/continueren.

Mocht er überhaupt geen jaarrekening zijn dan kan de accountant de opdracht tot het opstellen van de aangifte vennootschapsbelasting niet aannemen. Het is vervolgens aan de (potentiële) cliënt of deze zelf de jaarrekening opstelt dan wel de accountant of een ander vraagt om de jaarrekening op te stellen. Mocht de (potentiële) cliënt deze opdracht bij de accountant neerleggen dan is sprake van een normale samenstelopdracht conform Standaard 4410 en kan vervolgens ook de aangifte vennootschapsbelasting worden verzorgd.

Dit artikel is geschreven door Marcel Kurvers, projectmanager Novak Kwaliteitssysteem.

Heeft u een vraag voor een van onze Novak DIRECT-adviseurs? U kunt ze bereiken via het webformulier of door ons te bellen op 085-0220150.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.