Loonkostenvoordeel bij herstructureringen

Er zijn recent nieuwe antwoorden op Kamervragen gepubliceerd die onder andere in gaan op hoe wordt omgegaan met een loonkostenvoordeel bij een herstructurering. Alvorens wij hier op in gaan, worden eerst de loonkostenvoordelen voor u samengevat.

Het kan namelijk wel om maximaal € 6.000 per jaar gaan voor iedere werknemer die hiervoor in aanmerking komt, en dit voordeel kan voor wel 3 jaar lang aangevraagd worden.

Een viertal loonkostenvoordelen
Er zijn een viertal loonkostenvoordelen (hierna ook: LKV), en dit zijn:

 1. het LKV oudere werknemer;
 2. het LKV arbeidsgehandicapte werknemer;
 3. het LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden, en;
 4. het LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer.

U kunt de specifieke voorwaarden waarvoor de in praktijk waarschijnlijk minder voorkomende loonkostenvoordelen onder punt 2 tot en met 4 van toepassing zijn nalezen in het handboek loonheffingen van de Belastingdienst. Wij verwijzen naar: https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/handboek-loonheffingen-lh0221t14fd.pdf op pagina 382 en verder.

Aangezien het LKV oudere werknemer waarschijnlijk het meest voorkomt in de praktijk gaan wij hier verder op in:

Voorwaarden LKV oudere werknemer
Het recht op het LKV oudere werknemer geldt als de cliënt een oudere werknemer in dienst neemt die voldoet aan de volgende cumulatieve voorwaarden.

 • de werknemer is verzekerd voor 1 of meer werknemersverzekeringen;
 • de werknemer is 56 jaar of ouder, maar heeft de AOW leeftijd nog niet bereikt.
 • de werknemer is in de 6 maanden voor hij bij cliënt in dienst komt, niet bij cliënt in dienst geweest.
 • de werknemer heeft, in de maand voor hij bij cliënt in dienst komt recht op 1 van de volgende uitkeringen:
 1. werkloosheidsuitkering (WW, IOW)
 2. arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wajong, Waz, Wamil)
 3. bijstandsuitkering (Participatiewet, IOAW, IOAZ)
 4. uitkeringen uit een EU-land, een EER-land of Zwitserland die hetzelfde doel hebben als bovenstaande Nederlandse uitkeringen.

Of de werknemer heeft in de maand voor hij bij cliënt in dienst komt, recht op arbeidsondersteuning op grond van de Wajong.

Doelgroepverklaring en aangifte loonheffingen
Verder geldt dat er een doelgroepverklaring moet worden aangevraagd bij het UWV of de gemeente. voor alle loonkostenvoordelen. Overigens geldt dat de aanvraag alleen bij de gemeente hoeft plaats te vinden indien het LKV oudere werknemer in combinatie met de bijstandsuitkering onder punt c hiervoor van toepassing is. Andere aanvragen vinden via UWV plaats.
Let op: De aanvraag moet binnen 3 maanden na indiensttreding plaatsvinden. Anders wordt de verklaring niet meer afgegeven.

Zodra er een doelgroepverklaring is afgegeven dan kan het loonkostenvoordeel in de aangifte loonheffingen worden aangevraagd. Eventueel dient een oudere aangifte loonheffingen te worden gecorrigeerd, indien de doelgroepverklaring ook voor eerdere aangiftetijdvakken geldt.

Hoogte loonkostenvoordelen
In het handboek loonheffingen 2021 van de Belastingdienst is het volgende overzicht opgenomen over de hoogte van de loonkostenvoordelen.

Loonkostenvoordeel Bedrag per verloond uur Maximum bedrag per jaar Aantal jaren dat het LKV voor dezelfde werknemer mag worden aangevraagd
Oudere werknemer € 3,05 € 6.000 3
Arbeidsgehandicapte werknemer € 3,05 € 6.000 3
Doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden € 1,01 € 2.000 3
Herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer € 3,05 € 6.000 1

 

Recht op een LKV en herstructurering onderneming
In recente Kamervragen is bevestigd dat niet geregeld is hoe om te gaan met een LKV bij herstructurering van een onderneming. Hier volgt een voorbeeld van een een omzetting van een VOF naar een BV, waarbij de bedrijfsactiviteiten en het personeel hetzelfde blijven. Voor andere typen herstructureringen is dus echter ook niets geregeld.

Het uiteindelijke recht op het loonkostenvoordeel vloeit voort uit een beschikking die naar aanleiding van de aangiften loonheffingen is vastgesteld door de Belastingdienst op naam van bijvoorbeeld de VOF. Indien de VOF bijvoorbeeld om wordt gezet in een BV, dan is er dus geen beschikking op naam van de BV waaruit het recht op een loonkostenvoordeel voor de nog resterende periode voortvloeit.
Ook kan er volgens de staatssecretaris geen nieuw loonkostenvoordeel worden aangevraagd, aangezien er sprake moet zijn van indiensttreding of herplaatsing om het loonkostenvoordeel aan te kunnen vragen. Bij dit soort herstructureringen wordt echter het bestaande arbeidscontract voortgezet.

Bij dit soort herstructureringen zal het recht op het loonkostenvoordeel vervallen.

Mede gezien de toch wel behoorlijke bedragen die van toepassing kunnen zijn is dit een relevant aandachtspunt voor in de praktijk.

Bronvermelding
Nieuwsbericht website Rijksoverheid
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/10/13/antwoorden-op-kamervragen-over-het-aanvragen-van-loonkostenvoordelen-door-werkgevers

Handboek loonheffingen, pagina 382
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/handboek-loonheffingen-lh0221t14fd.pdf

Dit artikel is geschreven door Novak DIRECT-adviseur Remco Ruinemans RB, hij is te bereiken via het telefoonnummer van Novak DIRECT (085-0220150).

Heeft u een vraag voor een van onze Novak DIRECT-adviseurs? U kunt ze bereiken via het webformulier of door ons te bellen op 085-0220150.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.