Update III coronavirus en HR-aspecten

Vanaf 17 maart 2020 is de regeling voor Werk Tijd Verkorting (WTV) stop gezet en is er een alternatieve regeling ingesteld, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW). Dit kwam vooral doordat het aantal aanvragen ‘explodeerde’ tot een omvang van 800.000 medewerkers. De verwerking hiervan kon men niet aan.

De NOW is een regeling die zoveel mogelijk behoud van werkgelegenheid beoogt voor bedrijven die een zware terugval in omzet ervaren. Dit geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020. Een bedrijf dat minimaal een omzetterugval van 20% heeft over een aaneengesloten periode van 3 maanden komt in aanmerking voor een vergoeding van 90% van de loonkosten voor het deel dat de omzet verminderd. Deze regeling geldt voor 3 maanden, tot eind mei 2020 en kan mogelijk worden verlengd. Dit wordt op 1 juni 2020 besloten. De loketten bij het UWV gaan per maandag 6 april 2020 vanaf 9.00 uur open. De indiening gebeurt niet via e-herkenning, maar met het loonheffingennummer. De aanvraag kan zowel digitaal als op papier. WVT-aanvragen die niet zijn toegekend worden automatisch omgezet naar de NOW. Wel zal er extra informatie gevraagd worden. Er mag geen ontslagaanvraag op bedrijfseconomische grond worden ingediend gedurende de periode waarvoor NOW wordt aangevraagd.

Over een driemaands periode startend 1 maart of 1 april of 1 mei 2020 (ter bepaling van de werkgever) zal de omzetterugval minimaal 20% moeten zijn. Deze omzet wordt vergeleken met de omzet van januari tot en met december 2019 gedeeld door 4 (kwartalen). Let op dat het de omzet van het gehele concern betreft. De aanvraag zal wel per loonheffingennummer moeten worden gedaan.

Er wordt uitgegaan van de netto omzet (gefactureerd na kortingen en exclusief BTW). Met seizoensinvloeden wordt in basis niet apart rekening gehouden.

Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de regeling. Ook het salaris van flexwerkers, stagiairs en BBL-ers wordt gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm. De regeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, zoals werknemers met een oproepovereenkomst. Uitbetaald vakantiegeld telt niet mee voor de loonsom. Er geldt een forfaitaire opslag voor de werkgeverslasten van 30% voor vakantiegeld, pensioen, werkgeverspremies en dergelijke.

Overigens komen lonen boven tweemaal het maximum SV maandloon (€ 9.538,- bruto) geheel niet in aanmerking en mogen dus niet tot de loonsom worden gerekend. Het loon van een niet sociaal verzekerde DGA telt ook niet mee. Het UWV zal kijken naar de referentie van de loonsom in de maand januari 2020.

Het UWV streeft ernaar om het voorschot binnen 2 tot 4 weken na ontvangst van de volledige aanvraag uit te keren. Binnen 24 weken na mei 2020 wordt de subsidie definitief vastgesteld. Er zal dan naar de feitelijke loonsom over de maanden maart, april en mei gekeken worden. Ook zal dan de definitieve omzetdaling dan beoordeeld worden. Bij een bepaalde omvang is een accountantsverklaring nodig. De grens hiervoor wordt nog vastgesteld.

 

Bijvoorbeeld:

Omzet over geheel 2019:       € 4.000.000,- / 4 = € 1.000.000,-

Omzet maart t/m mei 2020:   € 500.000,-

Dan is de omzetdaling € 500.000,- / € 1.000.00,- * 100% = 50%

Stel de loonkosten in januari (SV Loon excl. DGA en medewerkers boven € 9.538,-) =

€ 133.333,- dan is de loonsom over 3 maanden € 400.000,-. Vervolgens komt 50% hiervan (de percentuele omzetvermindering) in aanmerking voor een subsidie. Dus € 200.000,-.

Dit wordt vermeerderd met een forfaitaire opslag voor werkgeverslasten van 30%.

Kortom, € 260.000,- komt in aanmerking voor een subsidie. De subsidie is 90% dus ontstaat er een recht op subsidie van: 90% * € 260.000,- = € 234.000,- (uiteindelijke subsidie). Het voorschot bedraagt 80%. Dit betekent 80% * € 234.000,- = 187.200,- (voorschot subsidie).

 

Heeft u aanvullende expertise nodig op het gebied van HRM? Neem dan contact op met Novak DIRECT, wij helpen u graag verder!

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.