Accountants, wees bewust van integriteitsrisico’s

Door: Marcel Kurvers

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil dat accountantsorganisaties meer alert zijn op de beheersing van corruptierisco’s, zo blijkt uit een nieuwsitem dat onlangs verscheen op de website van Accountancy Vanmorgen. Volgens de AFM blijft het risico van betrokkenheid bij corruptie onverminderd actueel en kan de maatschappelijke impact groot zijn.

Het risico geldt niet alleen voor accountantsorganisaties die wettelijke controleopdrachten uitvoeren, maar ook voor accountantskantoren buiten het (wettelijke) controledomein. Dit mede in verband met de poortwachtersfunctie die accountants hebben. De aandacht zou breder moeten zijn dan alleen voor corruptie. Immers, corruptie is slechts één van de integriteitsrisico’s waarmee een accountantskantoor te maken kan krijgen. De verwachting is dat de aandacht voor integriteitsrisico’s steeds belangrijker wordt. Dit geldt (dus) ook voor een accountantskantoor dat alleen samenstellingsopdrachten uitvoert. Integriteitsrisico’s liggen ook bij deze kantoren op de loer al is de maatschappelijke impact mogelijk geringer.

Los van het feit dat wet- en regelgeving zoals de NVKS en de Wwft vragen om aandacht te hebben voor integriteit(srisico’s), wil je als accountantskantoor niet betrokken raken bij integriteitskwesties zoals bijvoorbeeld corruptie.

Tools
Bovenstaande ontwikkeling zorgt ervoor dat bij accountantskantoren de vraag toeneemt naar ondersteunende tools. Dit om concreet invulling te kunnen geven aan de beheersing van integriteitsrisico’s in het algemeen dan wel corruptierisico’s in het bijzonder. Hierbij gaat het om tools die enerzijds helpen om de bewustwording met betrekking tot eventuele risico’s binnen het kantoor tot stand te brengen en anderzijds om adequaat aandacht te kunnen schenken aan deze risico’s en deze naar behoren vast te leggen.

Novak heeft hiervoor in 2018 al de eerste stappen gezet om accountants te ondersteunen met tools die invulling geven aan bovenstaande. In 2020 is vervolgens de SIRA-methode (de Systematische Integriteitsrisico Analyse) geïmplementeerd in het Novak Kwaliteitssysteem.

Stappen SIRA-methode
Bij de SIRA-methode wordt allereerst op kantoorniveau een analyse uitgevoerd om in kaart te brengen met welke integriteitsrisico’s het kantoor te maken kan krijgen. Vanuit deze analyse volgt een risicomatrix waarbij de onderkende integriteitsrisico’s worden afgepeld tot concrete scenario’s die accountants en assistenten vervolgens weer kunnen ‘spiegelen’ aan de situatie bij de cliënt.

Tot slot worden aan de scenario’s beheersingsmaatregelen gekoppeld die de risico’s terugbrengen tot een aanvaardbaar niveau.

Softwarematige ondersteuning
Softwareleveranciers als Dapas (Dapas Compliance Manager) en ComplianceWise (Grub voor Accountants) spelen met hun software steeds meer in op de vraag naar tools om integriteitsrisico’s niet alleen vast te leggen maar deze ook te beheersen. Beide partijen hebben inmiddels de software dusdanig ingericht dat deze aansluit op de SIRA-methode zoals verwerkt in het Novak Kwaliteitssysteem. Het grote voordeel van deze aansluiting is dat er op deze manier zowel op kantoorniveau als op cliënt- en opdrachtniveau aandacht is voor de (beheersing van) integriteitsrisico’s.

Wilt u meer weten over de wijze waarop Novak de integriteitsrisicobeheersing heeft geborgd binnen het Novak Kwaliteitssysteem? Vraag dan hier een begeleide online demo aan van het Novak Kwaliteitssysteem.

Voor meer informatie over de wijze waarop de softwareleveranciers met hun software concreet invulling geven aan de beheersing van integriteitsrisico’s, kunt u zich inschrijven voor de gratis webinars die de komende periode door Novak samen met de softwareleveranciers worden gegeven:

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.