Transitievergoeding in uitdagende tijden

In deze moeilijke tijden van de Coronacrisis krijgen wij via steeds meer vragen over de transitievergoeding. Cash is King… juist nu!

Sinds de Wet Arbeidsmarkt in Balans welke per 1 januari 2020 van kracht is gegaan is de transitievergoeding verplicht vanaf de eerste dag van in dienst treden van de medewerker. Dus ook als de medewerker na een aantal dagen in de proeftijd uit dienst treedt.

De berekenwijze is als volgt:

Stel het dienstverband is X dagen, Y maanden en Z jaren en de Beloning is het bruto maandloon inclusief vakantietoeslag, dertiende maand en eventueel overige vaste emolumenten, dan is de transitievergoeding:

(X/365 + Y/12 + Z) * 1/3 * Beloning = bruto Transitievergoeding.

Bij het beëindigen van het dienstverband is de werkgever wettelijk verplicht de transitievergoeding te betalen. Dit tenzij:

  • bij een beëindiging van het contract met wederzijds goedvinden;
  • als de medewerker is ontslagen, omdat hij ernstig verwijtbaar handelde of ernstig verwijtbaar nalatig was, tenzij de Kantonrechter anders beslist;
  • als de medewerker die is ontslagen nog geen 18 jaar is en gemiddeld ten hoogste 12 uur per week werkte;
  • als de medewerker ontslagen is, omdat hij de AOW- gerechtigde of andere pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt of na het bereiken van deze leeftijd;
  • als het bedrijf failliet is gegaan of als de werkgever in de schuldsanering terecht is gekomen. Dit geldt ook als de rechtbank de werkgever surseance van betaling (uitstel van betaling) heeft verleend, omdat hij de schulden niet kan betalen;
  • als bij cao een andere voorziening is afgesproken. Bij cao kan vanaf 1 januari 2020 (ten nadele van de werknemer) worden afgeweken van de transitievergoeding, en is meer maatwerk mogelijk. Wel moet de cao voorzien in een redelijke financiële vergoeding of in voorzieningen die de kans op nieuw werk vergroten. Alleen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen bij cao worden afgeweken van de transitievergoeding.
  • als de medewerker vóór het (van rechtswege) eindigen van een tijdelijk contract een volgend tijdelijk contract is aangegaan met de werkgever.

Er kan sinds april 2020 compensatie aangevraagd worden bij het UWV voor transitievergoeding die betaald zijn bij ontslag voor langdurige arbeidsongeschiktheid. Ook zal het per 1 januari 2021 mogelijk zijn voor kleine werkgevers om een compensatie aan te kunnen vragen voor betaalde transitievergoedingen bij beëindigen van de onderneming, bij pensioneren van de medewerker of bij overlijden van de medewerker.

Voor het bepalen van het loon in het kader van de NOW-regelingen is een transitievergoeding uit een eerder dienstverband uitgezonderd. De achterliggende gedachte hangt samen met het doel hiervan, namelijk om medewerkers van werk naar werk te helpen.

Als betaling van de transitievergoeding leidt tot onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering dan kan onder voorwaarden de betaling van de transitievergoeding worden verspreid over 6 maanden na het einde van het dienstverband.

Heeft u vragen omtrent dit onderwerp? Neem dan contact op met:

Drs. Wim Huurman, hij is HRM-adviseur en al meer dan dan tien jaar eigenaar van Pilatusdam Mens & Organisatie (zie www.pilatusdam.nl). Wim werkt al jaren samen met Novak.

Telefoon: 079-3313747/06-2060274
E-mail: wim.huurman@pilatusdam.nl.
Website: www.pilatusdam.nl

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.