HR-update Coronavirus: nieuwe regeling NOW

De regeling voor werktijdverkorting is per 17 maart vervangen door een nieuwe regeling, de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Wat houdt deze regeling precies in, wat kunt u ervan verwachten en hoe vraagt u deze aan?

Tijd voor een update op HR-aspecten. De regeling voor werktijdverkorting is per 17 maart vervangen door een nieuwe regeling, de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Voor de bedrijven en instellingen die werktijdverkorting hebben aangevraagd, een vergunning hebben gekregen en deze toepassen loopt de regeling voor werktijdverkorting door. Als een bedrijf of instelling heeft ingediend bij het Ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en deze alleen bevestigd heeft gekregen, dan wordt deze aanvraag automatisch beschouwd als een aanvraag NOW.

De NOW heeft een terugwerkende kracht tot 1 maart 2020. Een bedrijf of instelling kan van de NOW gebruik maken als er sprake is van een omzetdaling van tenminste 20%. De regeling geldt in basis voor 3 maanden en kan aansluitend voor 3 maanden worden verlengd. Hoe de omzetdaling dient te worden aangetoond is nog niet volledig duidelijk. In andere landen treft u een onderbouwing per kwartaal aan ter vergelijk waarbij de meest recente kwartalen worden meegewogen. Hoe er omgegaan wordt met seizoensinvloeden en dergelijke is nog onvoldoende bekend.

Van belang om in aanmerking te komen voor de NOW is ook dat de werkgever geen ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvraagt voor werknemers gedurende de periode dat de NOW is aangevraagd. Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst gedurende de proeftijd of het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst voor lijkt hier (arbeidsrechtelijk) niet onder te vallen, maar het is raadzaam dit toch gedurende de periode van 3 maanden (en/of de verlenging) niet te doen. Dit uiteraard tenzij er meer duidelijkheid komt. Men hoopt dit op korte termijn (via het UWV) te kunnen verschaffen.

Over de periode van 3 maanden waarin de werkgever een omzetdaling ervaart (van tenminste 20%), wordt 90% van de loonsom gedekt. Let op dat het deel van de loonsom dat wordt gedekt alleen geldt voor het percentage van de omzetdaling, dus er wordt gedekt: %omzetvermindering * 90% * totale loonsom. Bij de berekening van de totale loonsom worden alle werknemers meegenomen, dus ook arbeidsongeschikte medewerkers en oproepkrachten. Uitzendbureaus kunnen voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn ook de NOW aanvragen. Er is (nog) niet aangegeven dat er een plafond wordt gehanteerd, zoals het maximum dagloon. De verwachting is niet dat ook de werkgeverslasten worden gedekt.

Vermeldenswaardig is verder dat de medewerkers hun WW-rechten niet verbruiken gedurende de periode van de NOW. Werkgevers en medewerkers kunnen zelf afspreken of de medewerkers al dan niet werkzaamheden moeten verrichten.

Zodra de regeling is opengesteld bij het UWV en de werkgever heeft ingediend, ontvangt deze een voorschot van 80% van de loonsom, wederom afgezet tegen de omzetvermindering (pro rato). Achteraf wordt vastgesteld wat de feitelijke daling van de omzet is geweest. Let op dat er ook gecorrigeerd kan/zal worden voor een daling van de loonsom gedurende de periode waarover de NOW is aangevraagd. Dit geldt dus voor uit dienst getreden medewerkers (zelf opgezegd, bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, beëindiging tijdens proeftijd of niet verlengen van de arbeidsovereenkomst).

Bovenal een goede gezondheid gewenst.

Heeft u aanvullende expertise nodig op het gebied van HRM? Neem dan contact op met Novak DIRECT, wij helpen u graag verder!

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.