Pensioenakkoord 2022

De sociale partners en minister Koolmees hebben een definitief pensioenakkoord bereikt. Dit gaat per 2022 in en uiterlijk in 2026 moeten alle pensioenregelingen voldoen aan de vier nieuwe uitgangspunten. Naast de reeds bekende zaken uit het pensioenakkoord 2019 is de afschaffing van de doorsneepremie de belangrijkste nieuwe doorbraak.

1. Eigen spaarpot

Iedere werknemer krijg de facto een eigen spaarpot. De zogenaamde doorsneepremie wordt afgeschaft. De bekende beschikbare staffels verdwijnen, zodat iedereen een flatrate-premie krijgt, die dus in de eigen – wel collectief beheerde – spaarpot gaat. Er mag een ‘afslag’ plaatsvinden zodat er een solidariteitsreserve ontstaan van maximaal 15% van het pensioenfonds vermogen. De bedoeling is dat ook de opgebouwde pensioenaanspraken, ook die van gepensioneerden, worden ‘ingevaren’ in het nieuwe systeem. Hoe dit precies gaat en hoe om te gaan met een eventueel dekkingsgraadtekort is nog de  grote vraag. Dit moet nog nader uitgewerkt. Een eventuele compensatie voor 45-plusser die benadeeld worden nu de doorsneepremie wordt afgeschaft, moet op branche c.q. bedrijfsniveau worden afgesproken. Er komt geen standaard raamwerk daarvoor. De maximale flatrate-premie zal ongeveer 30-33% bedragen, waar de compensatie van 3% nog bovenop mag komen.

2. Verdere individualisering

De belangrijkst is de lumpsum van 10% op pensioeningangsdatum. Verder individualiseringsmogelijkheden zoals pensioengeld voor eigen woning of hypotheek worden nog onderzocht. Evenals pensioengeld voor een sabbatical, zorg- en studieverlof.

3. Mogelijkheden vroegpensioen

Niet alleen gaat de AOW- en pensioenleeftijd minder snel omhoog, ook mag tot 2026 een boetevrij Recht op Vervoegde Uittreding (RVU) worden gegeven tot € 21.200,- per jaar. Verder wordt er geld beschikbaar gesteld om ‘duurzaam’ (tot pensioendatum) inzetbaar te blijven als werknemer.

4. Pensioenopbouw ZZP-ers en werknemers zonder pensioen

Er komt een ruimere mogelijkheid voor ZZP-ers om toe te treden tot een bedrijfstakpensioenfonds en er komt een communicatie-campagne om de zogenaamde ‘witte vlekken’ (werknemers zonder pensioen) terug te dringen. Voor ZZP-ers komt er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering, uitgevoerd door het UWV. Deze zal begin 2021 bekend worden.

Al met al gaat er dus heel wat gebeuren de komende jaren. Hierdoor wordt iedere werkgever ‘getroffen’ en zal keuzes moeten maken qua compensatie en de overstap naar een flatrate-premie. Uiteraard moet de Ondernemingsraad hierbij betrokken en moet dit alles goed gecommuniceerd en besproken met de werknemers. In combinatie met de vergrijzing en de gevolgen van de Corona-crisis zal employability & pensioen én persoonlijke financiële planning dan ook alle aandacht moeten krijgen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met &Gommer Pensions 013 207 0052 of kijk op : www.gommerpensions.nl/pensioenakkoord2022

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.